Psyres
DAROVAT
Podporujeme český výzkum psychedelik
logo

Medicína

Psilocybin a ketamin v léčbě deprese a paliativní péči
HOME
>
>
Medicína

MOHOU PSYCHEDELIKA LÉČIT DEPRESI? DOKÁŽOU ULEVIT LIDEM NA SKLONKU ŽIVOTA? JAK SE PSYCHEDELIKA LIŠÍ V TERAPEUTICKÝCH ÚČINCÍCH? JAK DLOUHO TRVÁ JEJICH LÉČEBNÝ EFEKT? JAKÁ JE JEJICH EFEKTIVITA VE SROVNÁNÍ S KLASICKÝMI ANTIDEPRESIVY?

Vědecký projekt PSIKET vyhodnocuje a srovnává dvě známé psychedelické látky z hlediska jejich účinků
na lidi trpící těžkou depresí a skupinu onkologických pacientů v terminálním stavu. Předmětem výzkumu jsou psilocybin - účinná látka obsažená v psychedelických houbách a disociativní anestetikum ketamin. Obě látky jsou známy velmi rychlým nástupem účinku, který je pokládán za jeden z klíčových parametrů této formy léčby deprese a existenciální tísně.

Projekt PSIKET detailně zkoumá mechanismus působení psilocybinu, rychlost a trvání jeho antidepresivního účinku, a výsledky srovnává s efektem ketaminu.

Pokud se potvrdí očekávání vědeckého týmu, výsledky těchto studií povedou k hodnotnému rozšíření portfolia možností léčby deprese a své uplatnění najdou i u pacientů v paliativní péči, kterým mohou výrazně pomoci k důstojnému odchodu ze života.

Revoluční léčba deprese a existenciální tísně u pacientů na sklonku života

Lidé trpící častými depresivními stavy nebo na úplném sklonku života jsou mnohdy sužováni nepříjemnými emocemi, na které jen těžko hledáme lék. Obvyklé léčebné prostředky v mnoha případech příliš nepomáhají, a to zejména tehdy, když si je pacient vědom, že se konec jeho života nezadržitelně blíží a na časově náročné terapie již nezbývá čas. Nástup působení tradičních antidepresiv se pohybuje v řádu několika týdnů a jejich účinnost není vždy na žádoucí úrovni.

Aktuální klinické studie poskytují přesvědčivé důkazy, že psychedeliky asistovaná psychoterapie může přinést razantní zmírnění potíží, jak osobám trpícím těžkou formou deprese, tak v paliativní péči.
Tíseň z konce života ve formě hluboké deprese provází až 40 % onkologických pacientů.

Terapeutický účinek psychedelik spočívá v navození mimořádného stavu vědomí, u kterého se předpokládá iniciace dlouhodobé změny navyklých způsobů myšlení a chování. Dostupné vědecké poznatky naznačují, že podání psilocybinu v bezpečném (lékařském) prostředí vede k velmi rychlému
a dlouhodobému zlepšení depresivních nálad a úzkostí, znovunalezení životní rovnováhy, a ke snížení existenční tísně. Pacient je díky psychedeliky asistované psychoterapii schopen zcela nového pohledu
na svůj život, často v sobě objevuje do té doby skryté, hluboké emoce a zažívá proměnu vnímání důležitosti mezilidských vztahů. Terapie je fascinující nejen rychlostí účinku a minimem nežádoucích projevů, ale také nadosobním přesahem typickým pro tuto léčebnou metodu.

Psilocybin, účinná látka obsažená v psychedelických houbách i disociativní anestetikum ketamin, nabízejí velmi rychlý nástup účinku po jednorázovém podání. Dvě aktuálně probíhající české vědecké studie si kladou za cíl odpovědět na otázku, jaký je mechanismus působení psilocybinu, jak rychlý a dlouhodobý je jeho antidepresivní účinek a jak se liší účinky léčby ve srovnání s ketaminem. Mezinárodní unikátnost obou studií spočívá v tom, že porovnávají hned dvě psychedelické látky. Výzkumníci budou s využitím moderního nahrávání aktivity mozku pomocí EEG a funkční magnetické rezonance (fMRI) studovat, jakými mechanismy tyto látky antidepresivní efekt navozují.

Obě studie jsou navíc zaměřeny na pacienty, pro které vzhledem k okolnostem mohou být jedinou nadějí na vyléčení, anebo zprostředkovat alespoň zmírnění příznaků deprese. Zdravotní stav některých pacientů je totiž natolik závažný, že jim nezbývá čas nutný k účinné léčbě běžnými léky.

Realizace studií rovněž vnese do paliativní medicíny existenciální rozměr, kterému se dosavadní postupy věnují pouze okrajově.

Studie pod názvem PSIKET001 hodnotí účinek psychedelik u nemocných s depresí, u kterých běžná léčba selhává. Studie PSIKET002 se zaměřuje na efekt psychedeliky asistované psychoterapie u onkologických pacientů trpících existenciální tísní z konce života.

S ohledem na význam obou oblastí lze předpokládat, že výsledky těchto studií výrazně přispějí k rozšíření portfolia dostupných léčebných přístupů a celkovému zlepšení léčby psychického utrpení onkologicky nemocných depresivních pacientů.

Studie PSIKET 001: Příslib pro pacienty s depresí, kterým běžné léky nepomáhají.

Garant a realizátor projektu
MUDr. Tomáš Páleníček, PhD a jeho tým z Národního ústavu duševního zdraví

Momentální situace:
Projekt byl schválen etickou komisí v létě 2021, následně podpořen grantem AZV ČR, který jej dostatečně finančně nepokrývá. Probíhá nábor pacientů, kteří splňují přísná kritéria nezbytná k zařazení do výzkumu (diagnóza, věk nad 18 let, rezistence vůči několika typům běžných antidepresiv atp.).

Plán:
Do studie bude zahrnuto celkem 60 pacientů, kteří splní kritéria přijetí do výzkumu. Veškeré látky jsou aplikované proškoleným personálem v bezpečném prostředí v kombinaci s psychoterapií.
Doba trvání projektu je odhadována na 4 roky.

Výstup:
Předpokládá se, že použitá psychedelika budou mít velmi rychlý nástup účinku už po jednorázovém podání s minimem vedlejších projevů. Projekt poslouží ke sběru informací o přímém působení látek v mozku a o jejich účincích, na základě kterých bude možné konzultovat s odbornými společnostmi další možné využití těchto látek v terapii.
Analytickou podporu projektu zajišťuje spoluřešitelské pracoviště BAFA VŠCHT Praha, které se mj. zabývá působením psilocinu, ketaminu a norketaminu v těle a neuroplasticitou spojenou s účinky látek.

Finanční rozpočet:
Vědci získali grant od Agentury pro zdravotnický výzkum (AZV) Ministerstva zdravotnictví ČR, který umožňuje spuštění studie PSIKET001, avšak chybí finance na zaplacení platů lékařů a výzkumníků. Celkově se jedná o částku 7 miliónů korun, kterou je třeba pokrýt v následujících 4 letech. Ročně se jedná celkem o necelé 2. mil. Kč.

Studie PSIKET 002: Úleva pro umírající s onkologickým onemocněním

Garant a realizátor projektu
prof. Jiří Horáček a jeho tým z Národního ústavu duševního zdraví.

Momentální situace:
V roce 2021 byl výzkum schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Etickou komisí, byla vytvořena síť spolupracujících onkologických a paliativních pracovišť, která budou doporučovat nemocné do studie, bylo zajištěno pojištění studie. Samotná realizace výzkumu započala v roce 2022. Rozjezd projektu podpořil Nadační fond Abakus.

Plán:
Nábor pacientů je plánován na první čtvrtletí roku 2022. Postupně by do studie mělo být zařazeno celkem 60 pacientů s tím, že sběr dat bude dokončen na konci roku 2024 a výsledky studie budou publikovány
v roce 2025. Veškeré látky jsou aplikované proškoleným personálem v bezpečném prostředí v kombinaci s psychoterapií.

Výstup:
Klinické hodnocení projektu je zaměřeno na studium antidepresivního účinku psilocybinu u populace pacientů s depresí provázející umírající pacienty s onkologickým onemocněním. Účinek psilocybinu bude srovnáván s kontrolní látkou s antidepresivním působením (ketamin) a bez antidepresivního působení (midazolamplacebo).

Finanční rozpočet:
Celková cena studie se odvíjí od ceny za realizaci kompletního protokolu u 60 nemocných. Dále odhadujeme, že max. 40 nemocných přejde do otevřené části. Celková cena sběru dat odpovídá cca 15 mil. Kč, při započtení dalších nákladů (pojištění, nákup léčiva a jejich skladování, odběry a zpracování dat) bude celková cena studie odpovídat cca 20 mil. Kč. Díky podpoře Nadačního fondu Abakus v hodnotě 1 mil. Kč byly započaty přípravné práce pro vlastní zahájení studie. Další pokračování studie je zcela závislé na podpoře ze soukromých zdrojů (především skrze fundraising NF PSYRES).

mikroskopimage-bg

PODPOŘTE PROJEKTY I VY!

CHCI PODPOŘIT

AKTUALITY SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM

Psyres
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem V Honech 687, 250 67 Klecany,
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ
DarovatKoupit produkty PSYRESKlub patronů
fbyt
info@psyres.euPro média
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem V Honech 687, 250 67 Klecany,
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ