Psyres
DAROVAT

Jak nakládáme s vašimi osobními údaji / GDPR

Při naší práci uplatňujeme vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu.

K osobním údajům všech našich dárců a podporovatelů přistupujeme eticky, transparentně, obezřetně a s maximálním respektem.


SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nadační fond pro výzkum psychedelik, sídlem V Honech 687, 250 67 Klecany, Česká republika, IČO: 05540143, email: info@psyres.eu , www. psyres.eu (dále jen “Správce” nebo “Nadační fond pro výzkum psychedelik”Ochranu osobních údajů upravuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“).


ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nadační fond pro výzkum psychedelik zpracovává osobní údaje, které jim byly poskytnuty dárci nebo podporovateli (dále jen „subjekty údajů“) prostřednictvím elektronického formuláře, popř. jinými cestami (např. emailem nebo telefonicky). Zpracovávané osobní údaje nebudou zahrnovat jiné údaje než:

jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, datum narození, a, pokud jsou poskytnuty, také akademický titul, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, profilová fotografie, a dále v souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce IP adresa.


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou Nadačním fondem pro výzkum psychedelik zpracovávány za účelem informování, komunikace, zpracování a přiřazení poskytnutých darů, včetně vystavení potvrzení pro účely daně z příjmů, a prezentace činnosti Nadačního fondu pro výzkum psychedelik.

V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

 1. při identifikaci dárce a jeho příspěvků
 2. při komunikaci (zejména poděkování, vystavení potvrzení pro účely daně z příjmů, informování o aktivitách Nadačního fondu pro výzkum psychedelik a dalších relevantních skutečnostech)
 3. při zpracování přehledů o darech a dárcích ve výroční zprávě Nadačního fondu pro výzkum psychedelik, a při marketingových sděleních a informování o novinkách.

 PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Výše uvedené zpracování osobních údajů probíhá na základě:

 1. informovaného souhlasu uděleného nepodmíněně a svobodně
  Nadačnímu fondu pro výzkum psychedelik
 2. plnění smlouvy
 3. oprávněného zájmu Nadačního fondu pro výzkum psychedelik nebo
  jeho nezbytné ochrany práv a právních nároků
 4. nutnosti splnění právní povinnosti vztahující se k Nadačnímu fondu pro
  výzkum psychedelik

Nadační fond pro výzkum psychedelik může určité osobní údaje veřejně
komunikovat a použít k marketingové činnosti vůči stávajícím nebo
potenciálním dárcům a podporovatelům. Takto však budou osobní údaje
využity pouze v případě, že k tomu bude udělen zvláštní předchozí souhlas.


ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od dárců a podporovatelů, a to při identifikaci dárců v rámci elektronického formuláře.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a jejich poskytovatel / subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Nadačního fondu pro výzkum psychedelik nebo na jeho e-mailovou adresu, jak jsou uvedeny výše.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno Nadačnímu fondu pro výzkum psychedelik, lze osobní údaje zpracovávat pouze v rozsahu odpovídajícímu právnímu důvodu zpracování, tj. zejména při plnění smlouvy, právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků Správce.

SUBJEKTY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracovává Nadační fond pro výzkum psychedelik, a to v elektronické formě.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení) a osobám v pozici tzv. zpracovatelů osobních údajů spolupracujících s Nadačním fondem pro výzkum psychedelik (účetní, právní a daňoví poradci, PR zástupci a další osoby spolupracující s Nadačním fondem pro výzkum psychedelik na bázi smlouvy o poskytování služeb).

OBDOBÍ, PRO KTERÉ SUBJEKT SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM A DOBA ULOŽENÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje dárců a podporovatelů jsou zpracovávány po dobu trvání smlouvy a tří až deseti let od ukončení smlouvy se subjektem údajů, nebo ukončení spolupráce se subjektem údajů. K údajům poskytnutým při uzavření smlouvy nebo poskytnutí pomoci mohou být přiřazeny další údaje nezbytné pro daný účel.

Osobní údaje pro účely komunikace se subjekty údajů pro komunikaci (zejména zasílání novinek, poděkování, vystavení potvrzení pro účely daně z příjmů, informování o aktivitách Nadačního fondu pro výzkum psychedelik a dalších relevantních skutečnostech) jsou zpracovávány do odvolání souhlasu nebo vyslovení námitky, případně nesouhlasu se zasíláním takových sdělení.

Ostatní osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu k dosažení daného účelu. Nadační fond pro výzkum psychedelik osobní údaje zpracovává pro výše uvedené účely v souladu s Nařízením a Zákonem.


DALŠÍ INFORMACE O PRÁVECH V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobám - subjektům údajů, jejichž osobní údaje zpracovává Nadační fond pro výzkum psychedelik, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže: Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Nadačního fondu pro výzkum psychedelik potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat Nadační fond pro výzkum psychedelik o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud zanikl nebo není shledán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Nadačního fondu pro výzkum psychedelik. Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u Nadačního fondu pro výzkum psychedelik námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Nadačního fondu pro výzkum psychedelik nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Nadačního fondu pro výzkum psychedelik.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od Nadačního fondu pro výzkum psychedelik a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vážíme si vaší důvěry. 

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se našeho přístupu k ochraně osobních údajů se na nás neváhejte obrátit.

Kontaktní e-mail ve věcech ochrany osobních údajů: info@psyres.eu

Psyres
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem Vejvodova 444/6, Staré Město, 
110 00 Praha 1
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ
DarovatKoupit produkty PSYRESKlub patronů
fbyt
info@psyres.euPro média
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem V Honech 687, 250 67 Klecany,
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ