Psyres
DAROVAT
HOME
>
AKTUALITY
>
Tisková zpráva: Každý třetí dospělý v ČR je ohrožen demencí, česká studie prozkoumá potenciál psychedelik v prevenci a léčbě

Tisková zpráva: Každý třetí dospělý v ČR je ohrožen demencí, česká studie prozkoumá potenciál psychedelik v prevenci a léčbě

Klecany, 14. listopadu 2023 

Nadějí pro pacienty ohrožené demencí je nová výzkumná studie. Prověří, zda psychedelika
5-MeO-DMT a ketamin mohou zabránit rozvoji onemocnění mozku vedoucímu k Alzheimerově chorobě. Odborníci vidí potenciál především ve schopnosti psychedelických látek obnovovat nervová spojení v mozku. Výzkum zahájí Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ) za finanční podpory Nadačního fondu PSYRES. 


Onemocnění způsobující degeneraci a odumírání nervových buněk hluboce ovlivňuje paměť, myšlení, řeč a chování. Pacientům komplikuje každodenní fungování a má obrovské celospolečenské dopady. „Odhaduje se, že demencí, především v důsledku Alzheimerovy choroby, trpí na celém světě více než 55 milionů osob, přičemž se předpokládá, že v roce 2050 toto číslo naroste na 139 milionů lidí,“ popisuje Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., ředitelka Geronto centra a vedoucí Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče na FHS UK, a doplňuje: „V Česku se některá z forem demence může rozvinout u každého třetího člověka v produktivním věku a doposud na ni neexistuje účinný lék.“   Alzheimerova choroba, charakterizovaná postupným úbytkem kognitivních funkcí, je typickou příčinou invalidity a částečné či úplné závislosti starších lidí na péči okolí.

Podle studie, kterou ve své zprávě uvádí nezisková organizace Alzheimer's Disease International (která spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací, WHO), se navíc předpokládá, že stárnoucí světová populace ponese větší ekonomickou zátěž způsobenou demencí, než je celkový dopad rakoviny, srdečních onemocnění a mrtvice dohromady (zdroj: https://www.alzint.org/u/WorldAlzheimerReport2010.pdf)

Je tedy naléhavě nutné najít efektivnější způsoby léčby. Vědci svou pozornost aktuálně obrací k látkám ze skupiny psychedelik. 

Psychedelika se na základě řady studií ukazují slibná pro léčbu duševních nemocí, například deprese, posttraumatické stresové poruchy nebo závislostí. Nadějné preklinické výsledky, především schopnost psychedelik obnovit nervová spojení v mozku, nás inspirovaly k realizaci na světové poměry ojedinělé pilotní studie s podáváním psychedelik u pacientů s mírnou kognitivní poruchou (MCI),” vysvětluje MUDr. Martin Brunovský, neurolog a vedoucí výzkumného projektu. U pacientů s MCI se projevuje mírný, avšak znatelný pokles duševních schopností, včetně paměti a myšlení, který zatím neovlivňuje schopnost provádět každodenní činnosti. „Osoba s mírnou kognitivní poruchou však má významně vyšší riziko rozvoje Alzheimerovy choroby nebo jiné demence. Včasné léčení má proto zásadní význam,“ zdůrazňuje MUDr. Martin Brunovský.


Důležitým partnerem pro psychedelický výzkum jsou soukromí dárci

Úkolem PSYRES je obstarat finance, které v českém výzkumu (nejen psychedelik) žalostně chybí. Díky zapojení významných soukromých dárců jsme zajistili finance pro vytvoření designu nové studie a zahájení prací na získání povolení Evropské lékové agentury. K dokončení první fáze výzkumu je potřeba získat další cca 2 miliony korun.“ popisuje Jana Bednářová, ředitelka Nadačního fondu PSYRES a doplňuje, že celkové náklady mohou dosáhnout až 30 milionů korun. Na realizaci kompletní studie může přispět i široká veřejnost, například prostřednictvím platformy Darujme.cz. 

Nábor pacientů by mohl začít v polovině roku 2024. Studie proběhne podle nejpřísnějších vědeckých standardů tzv. dvojitého zaslepení, kdy ani pacienti ve studii ani zdravotníci nebudou vědět, komu je podávána účinná látka a komu kontrolní placebo, aby výsledky byly zcela objektivní. Látka bude obsažena v nosních kapkách. Poté účastníci studie projdou zobrazovacími vyšetřeními mozku a hodnocením kognitivních schopností pomocí testů.


Psychedelika

Psychedelika jsou skupinou psychoaktivních látek, které mění vnímání, nálady a kognitivní procesy, ovlivňují smyslové vjemy, myšlení, vnímání času a emoce. Studie ukazují, že mohou podporovat tvorbu nových nervových spojení v  mozku, a zvýšit tak komunikaci mezi buňkami. Tyto látky, včetně psilocybinu, MDMA, LSD nebo DMT mohou mít terapeutický potenciál při léčbě depresí, posttraumatické stresové poruchy a dalších duševních onemocněních. V Česku v Národnímu ústavu duševního zdraví aktuálně probíhají dvě významné vědecké studie srovnávající účinek různých psychedelik v léčbě deprese u pacientů nereagujících na standartní léčbu a existenciální tísně u onkologických pacientů.

5-MeO-DMT

5-methoxy-dimethyltryptamin je psychoaktivní látka obsažena v kožním jedu žáby Bufo Alvarius a je považována za dosud nejsilnější známé psychedelikum. Její léčebný potenciál je v popředí zájmu vědců na celém světě pro svou sílu a velmi rychlý nástup a krátký psychoaktivní účinek (5-30 minut). Pro účely studie bude využita synteticky připravená molekula.

Ketamin

Ketamin je látka, která je používána v humánní i veterinární medicíně jako anestetikum. Používá se také v asistované terapeutické léčbě jako rychlé antidepresivum.

Nadační fond pro výzkum psychedelik PSYRES  

PSYRES Nadační fond se snaží aktivně získávat finanční prostředky pro realizaci klíčového výzkumu terapeutického potenciálu psychedelik českými vědci. Dlouhodobě ambiciózní cíl PSYRES je nalézt účinnou léčbu závažných a narůstajících onemocnění, jako jsou duševní a neurodegenerativní choroby, a to s využitím širokého potenciálu psychedelik. Dostat tuto léčbu k těm, kteří ji potřebují lze pouze za předpokladu, že psychedelické látky budou integrovány do vědy, zdravotnictví a společnosti způsobem, který je bezpečný, etický a odpovědný.

Národní ústav duševního zdraví NÚDZ

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) je moderní výzkumně a klinicky orientovanou institucí pro oblast duševního zdraví. Ústav je koncipován jako centrum základního, experimentálního a aplikovaného výzkumu se zaměřením na výzkum neurobiologických a psychosociálních mechanismů spojených se vznikem a průběhem nejzávažnějších duševních poruch a navazující vývoj a testování nových diagnostických a léčebných metod. Dalším důležitým úkolem je poskytování analýz a expertiz pro státní správu v oblasti organizace péče o duševní zdraví včetně aktuálně probíhající reformy psychiatrické péče. Svou činností se podílí na kultivaci a rozvoji oboru nejen v odborné rovině, ale také ve vztahu k široké veřejnosti. 

Klinická část ústavu poskytuje standardní i vysoce specializovanou lůžkovou a ambulantní psychiatrickou péči. Současně jakožto Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zajišťuje pregraduální a postgraduální vzdělávaní jak v oborech klinických (psychiatrie, psychologie), tak v oblasti neurověd.

NUDZ patří mezi přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví ČR a vznikl k 1. lednu 2015 transformací Psychiatrického centra Praha.

Zapojte se! Podpořte český psychedelický výzkum. 

logo

Svou finanční podporou skrze výzvu na Darujme

DAROVAT
logo

PŘEČTĚTE SI VÍCE INFORMACÍ O TOMTO PROJEKTU

Psyres
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem Vejvodova 444/6, Staré Město, 
110 00 Praha 1
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ
DarovatKoupit produkty PSYRESKlub patronů
fbyt
info@psyres.euPro média
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem V Honech 687, 250 67 Klecany,
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ