Psyres
DONATE
Podporujeme český výzkum psychedelik

FAQ

Introducing PSYRES - projects and transparency

 1. What is unique about PSYRES
 2. Which projects does PSYRES support?
 3. How does PSYRES support the projects?
 4. What are the current priorities?

1.   What is unique about PSYRES?

PSYRES is the only foundation supporting the Czech psychedelic research. PSYRES' mission is to fund research of psychedelics and to treat patients involved in the studies. At the moment, we also strive to make legislation changes - to make psychedelic-assisted psychotherapy available outside of the research.

2.   What projects does PSYRES support?

Details concerning the research projects can be found here. Follow the news section as well. In case you have a specific question, we will send you more detailed information.

3.   How does PSYRES support the projects?

We focus primarily on searching for financial support. However, our work also involves promotion of the projects in media and social platforms. We comunicate with philanthropist and possible supporters.

4.  What are the current priorities?

In the upcoming years, we want to primarily focus on financial support of PSIKET001 and PSIKET002 which are two clinical studies comparing the effects of psychedelics with antidepressant profile (ketamine and psilocybin) and an active substance - midazolam, in treatment of depression which is resistant to standard procedures and a special type of depression (the so-called existential distress with feelings of hopelessness, fear of death) which is often diagnosed in oncological patients. These studies are the only hope for patients.

5.   Jak si PSYRES jednotlivé projekty vybírá? Co musí projekt obsahovat pro to, aby si jej PSYRES k podpoře vybral?

Ve věcech rozdělení finančních prostředků a podpory projektů rozhoduje správní rada PSYRES. Mezinárodní vědecká rada PSYRES funguje jako poradní orgán poskytující správní radě doporučení. Podporujeme klinické studie, které disponují povolením od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Požadujeme od projektů schválení etických komisí. U projektů je hodnocena přidaná hodnota, cost-effectiveness, relevance, důležitost a smysluplnost.

6.   Věnuje se PSYRES ještě nějakým jiným aktivitám kromě podpory výzkumných projektů?

V minulosti se nadační fond podílel také na spoluorganizaci odborných veřejných a vzdělávacích akcí a seminářů s ambicí se i na tomto nadále angažovat. Fond také usiluje o zvyšování povědomí o tématice skrze sociální sítě a PR, kde sdílíme novinky z výzkumu (nejen podporovaných projektů). Mezi aktivity fondu také patří podpora legislativních a ekonomických analýz a aktivity vedoucí k celospolečenským změnám v přístupu k psychedelickým látkám tak, aby byl využit jejich potenciál k veřejnému prospěchu.

7. Stručná historie práce fondu

Díky podpoře nadační fond PSYRES přispěl k realizaci výzkumného projektu Microdosing v Národním ústavu duševního zdraví např. nákupem přístroje a látek nutných k realizaci analýzy. Od roku 2020 jsme podporovali vývoj mobilní aplikace iTrip, která zajišťuje především sběr výzkumných dat a obsahuje databázi psychedelických látek. Uživatelům také nabízí kontakty na odborná pracoviště a obsahuje funkcionality snižující negativní rizika související s užíváním látek (“harm reduction”).

Podíleli jsme se na organizaci několika akcí:

 • Přednáškový cyklus „Science Meets Traditions“ v Praze a Ostravě za účasti světoznámého antropologa Jeremyho Narbyho a výzkumníka Eduarda Schenberga, voleného prezidenta kmene Huni Kui a jeho ženy.
 • Přednáška Expedice Neuron, o projektu studie účinků psychedelik v tradičním prostředí Amazonské džungle.
 • Přednášky na téma paliativní péče v souvislosti s psychedeliky.
 • Celodenní konference, která představila soudobý psychedelický výzkum: Česká psychedelická republika 2020.

8.   Jakými nástroji zajišťujete transparentnost?

Každoročně publikujeme výroční zprávu. Disponujeme transparentním bankovním účtem a bránou Darujme. Současně podporu projektů publikujeme na webu a sociálních sítích. Pokud nás o to požádáte, můžeme vás informovat o konkrétním využití vašeho daru.

9.   Kdy je aktualizována výroční zpráva?

Každoročně po účetní uzávěrce. Výroční zpráva za rok 2020 je dostupná zde.

Financování studií a jejich význam

10.   Kolik stojí klinický výzkum?

V rámci kvalitního výzkumu je potřeba vzít v potaz 

 • náročnou administrativu (spojenou i nákupem a dovozem látek),
 • personální kapacity vysoce proškoleného personálu
  veškerou péči,
 • přístroje,
 • energie,
 • nájem.

Náklady na výzkum na pacientech pak dosahují částky okolo 30 mil. Kč. V zahraničí bývají tyto výzkumy ještě nákladnější.

11.   Proč PSYRES vybírá prostředky, když jsou některé podpořeny z grantových prostředků?

Grantové výzvy většinou nedokážou pokrýt celou potřebnou částku pro daný výzkum. Agentury alokují pouze omezené prostředky, které rozdělují na různé tematické celky a projekty. Výzkumy bývají poměrně nákladné. Využívá se drahé techniky, specializovaných prostor, je zapotřebí zprostředkovat nábor a vyšetření pacientů, dostatečnou péči, zaplatit zkušený a erudovaný personál, nakoupit látky, zajistit projektové plánování, zpracování dat a veškerou velmi náročnou administrativu, která je se správou grantu/dotace či pořízením látek spojena.

12.   Kolik je potřeba financí a jak je měřitelný úspěch?

Cena je u každé studie jiná. Cena paliativní studie PSIKET002 – psilocybin vs. ketamin vs. placebo u onkologických pacientů (bez analýzy a administrativních nákladů, které jsou pokryté z pracoviště Národního ústavu duševního zdraví) je cca 15 mil. Kč. Na vyžádání můžeme dodat detailnější finanční popis projektů.

Měřitelným úspěchem je zajištění léčby minimálního množství pacientů a ideálně zaplacení studie prioritizované pro tento rok.Kromě kontinuálního příjmu pro avizované studie je měřitelným úspěchem také finanční stabilita nadačního fondu. V případě, že je fondu zajištěn finanční příspěvek pro provoz (cca 1 mil Kč ročně), bude dále možné shánět prostředky pro výzkum, pracovat na kampani a oslovovat filantropy k podpoře.

13.   Co nám studie přinese?

Například zaplacení studie PSIKET002 znamená naději a okamžitou pomoc pro 60 onkologických pacientů. Současně tím získáváme další důkazy efektivity psychedelik skrze unikátní srovnávací klinické studie. Důkazy potřebujeme pro to, abychom se mohli posunout směrem k možné legalizaci psychedeliky asistované psychoterapie (PAP) a zajistili tím možnost její aplikace i mimo výzkumný kontext pro mnohem větší objem pacientů. Kromě paliativní studie chce PSYRES podpořit také studii, která pomáhá pacientům s farmakorezistentní depresí (u nichž nefungují běžná antidepresiva) pro 60 pacientů.

Tato studie již byla částečně podpořena grantovými prostředky, které však kompletní realizaci nezaručí.

14.   Dokáže realizace těchto studií něco změnit?

Vědecké důkazy jsou nutné pro argumentaci v komunikaci s decision makery. Bez důkazů nemůžeme předkládat Vládě ČR ani poslancům Parlamentu České republiky jasné důvody a stanoviska, která mohou posouvat hranice práce s psychedeliky jako s léčivy aplikovatelnými pod odborným dohledem. Díky důkazům je možné např. v Kanadě využití psilocybinu v paliativní medicíně.

15.   Není tohle závislé na mezinárodním dění? Lze v ČR něco změnit izolovaně?

Jako stát Česká republika samozřejmě dodržujeme mezinárodní úmluvy ohledně regulace psychotropních látek. Avšak dnes už víme, že řada z nich je v různých seznamech zařazena nesprávně. Začasté jde o velice staré formulace, které nepodléhají současnému poznání. Některé státy si látky přesto regulují odlišně ve srovnání s tím, co vyžadují mezinárodní úmluvy. Každý stát si nakonec tvoří vlastní politiku a tyto úmluvy si vysvětluje po svém (např. Nizozemí v oblasti konopí a truffles, obdobně některé státy USA nebo Kanada, která uděluje povolení pro aplikaci psilocybinu v paliativní péči). Problematika je tak poměrně hodně závislá na vůli daného státu – o to větší význam má komunikace a adekvátní argumentaci.

16.   Důvěryhodnost a legalita

Podporované studie jsou většinou realizovány v Národním ústavu duševního zdraví ČR, což je instituce přímo řízená Ministerstvem zdravotnictví ČR. Realizace klinické studie předchází dlouhý proces získávání povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Projekt musí také řádně projít schvalovacím procesem v rámci Etické komise.

Realizátory studie jsou přední čeští vědci a výstupy jsou publikovány v impaktovaných vědeckých časopisech.

Aplikace psychedelických látek skrze klinické studie je naprosto legální a nakládání s nakoupenými látkami je řízeno přísnými předpisy v Národním ústavu duševního zdraví, nemůže tudíž dojít k jejich zneužití.

17.   Je možné podpořit kromě výzkumu i konkrétní terapie?

Psychedeliky asistovaná psychoterapie momentálně není aplikovatelná mimo studii (kromě sezení s ketaminem, který je registrovaným disociativním anestetikem). V našich studiích kombinujeme sezení s psilocybinem, který jinak než v klinických studiích nelze legálně terapeuticky podávat. Podporou studie umožníte realizaci konkrétní terapie – a tedy pomoc konkrétnímu pacientovi.

Možnosti podpory a Klub Patronů

18.   Jaké jsou možnosti podpory PSYRES a projektů?

Aktuální možnosti jsou:

 • jednorázová platba,
 • pravidelná finanční podpora,
 • členství v Klubu Patronů,
 • nákup propagačních předmětů (merchandising v přípravě).

19.   Jaké jsou platební možnosti podpory PSYRES a projektů?

Na webu PSYRES je momentálně na výběr :

 1. přímá platba na transparentní bankovní účet,
  1. platba skrze bránu Darujme,
  2. platba přes PayPal,
  3. platba bitcoinem,
  4. platba na netransparentní bankovní účet (pro anonymní dárce).

Na vyžádání je možné vyhotovit potvrzení o platbě či sepsat darovací smlouvu. Pokud ji potřebujete, napište nám na info@psyres.eu.

20.   Co mi nabídnete v případě, že se budu chtít stát členem Klubu patronů?

V případě, že se chcete stát klíčovým přispěvatelem a partnerem fondu, nabízíme možnost vstupu do Klubu Patronů.

Nabízíme:

 • setkání s výzkumníky a interním týmem při společné večeři,
 • zdarma vstupenky na odborné akce,
 • informaci o vás na našich webových stránkách.

Vaše prostředky využijeme pro stabilní provoz fondu. Při stabilním fungování interního týmu fondu je možné získávat další finanční prostředky skrze mediální kampaně, komunikaci a oslovování filantropů.

21.   Proč mám jako Patron platit provoz?

Klub patronů má zajistit stabilní pravidelný příjem pro fungování PSYRES, který na základě příspěvku může plnit svou funkci – shánět prostředky na podporu výzkumu, oslovovat filantropy, tvořit kampaně, rozdělovat prostředky pro prioritní projekty, zajistit transparentnost, spoluorganizovat odborné akce s tématikou psychedelik (za přítomnosti vědců) apod. Pomáháme zprostředkovat léčbu pacientům v reálném čase skrze realizované studie.

Transparentní účet, který je dostupný skrze naše brány, je dedikován výhradně na podporu výzkumu. Provozní a výzkumné prostředky striktně oddělujeme.

22.   Kdo všechno je momentálně členem Klubu Patronů?

O Členech Klubu Patronů si můžete přečíst zde.

23.   Jak se dozvím, co se stalo s mými penězi?

Nadační fond peníze rozděluje na základě stanovených priorit. Ze zákona má nadační fond povinnost prostředky použít pro stanovený účel. Na vyžádání vás můžeme informovat o přesném využití daru.

24.   Mohu v případě podpory zůstat anonymní?

Pro zachování transparentnosti preferujeme platbu na transparentní účet. V případě podmínky zachování anonymity je možné také přispět na netransparentní účet.

25.   Budu uveden na webu v případě nějaké podpory?

V případě významné pravidelné platby můžete být na základě vlastní iniciativy přijat do Klubu patronů nebo být součástí podporovatelské sekce.

26.   Existuje v PSYRES také možnost investice?

Zatím ne. Nadační fond funguje čistě jako nezisková organizace a podpořit výzkum je možné pomocí darů.

27.   Jakými jinými způsoby mohu PSYRES podpořit? (vyjma finančních)

Kromě finanční podpory je možné nadační fond podpořit například skrze PR či zmínky na sociálních sítích a šířením informací publikovaných nadačním fondem. Nabízí se také možnost donátorského partnerství, kdy je možné se individuálně domluvit na konkrétní podpoře (příkladem jsou e-shopy, které alokují zvolené % z nákupu pro neziskové účely).

Aktuálně také připravujeme nabídku propagačních předmětů, které si budete moci zakoupit a fond tak podpořit.

28.   Mohu se přijít na nějaký výzkum podívat?

Nadační fond tuto aktivitu nezprostředkovává – pravidelně však sdílíme aktuality z podporovaných výzkumů.

29.    Mohu dostat kontakty na zástupce/tvůrce Vámi podporovaných projektů?

Vědci, kteří realizují námi podporované výzkumy preferují zejména kvůli časové vytíženosti komunikaci skrze PSYRES. V případě, že se budete chtít s výzkumníky potkat, budete informováni o plánovaných akcích. Jako členové Klubu patronů získáte také volný vstup na všechny akce (spolu)pořádané PSYRES, kterých se výzkumníci účastní, a pozvánky na další setkání.

Další zájmové organizace

30.   Jaký je rozdíl mezi PSYRES a CZEPS?

PSYRES je nadační fond, který shání prostředky na výzkumné projekty. Oproti tomu CZEPS (Česká psychedelická společnost) je nezisková organizace spojující odborníky nejrůznějších profesí, kteří se do hloubky zajímají o tématiku psychedelických látek a chtějí vyvíjet činnosti podporující postavení a povědomí o psychedelikách u nás.

Hlavním přínosem CZEPS je destigmatizace psychedelických látek, otevřená diskuze a snižování rizik, např. skrze organizaci odborných vzdělávacích akcí, skrze univerzitní kurz, informační materiály a aktivity PsyCare – psychedelické první pomoci. Jejich aktivit si velmi vážíme, neboť nám pomáhají změnit pohled veřejnosti na psychedelika. Spolupráce s CZEPS je pro nás velmi důležitá a přínosná.

PSYRES se však  zaměřuje cíleně zejména na podporu výzkumu bez kterého jakákoliv činnost zůstává teorií. Pro posun potřebujeme důkazy a výzkumy nám je poskytují. Výzkum zároveň poskytuje jinak těžko dostupnou léčbu pacientům, čímž jim vrací naději na vyléčení nebo úlevu, neboť mimo výzkumný kontext se řada látek podávat nesmí.

Psyres
PSYRES Psychedelic Research Foundation,
V Honech 687, 250 67 Klecany,
VAT: 05540143
Terms and privacy policy and GDPRFAQ
DonateBuy PSYRES productsPatrons club
fbyt
info@psyres.euFor media
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem V Honech 687, 250 67 Klecany,
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ