Podpora projektů v 1. polovině roku 2022

Díky Vaší podpoře fondu dokázal PSYRES distribuovat prostředky potřebným projektům!

Finančně podpořeny byly v oblasti Medicína:

  1. Léčba farmakorezistentních pacientů s diagnózou deprese (projekt PSIKET001) v celkové výši 1,1 mil. Kč. Realizátorem projektu je Národní ústav duševního zdraví. Garantem projektu je MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
  1. Léčba onkologických pacientů s depresí (projekt PSIKET002) byl podpořen NF Abakus v celkové výši 1 mil. Kč + příspěvek od PSYRES ve výši 400 tis. Kč s čerpáním do konce roku 2022. Realizátorem projektu je Národní ústav duševního zdraví. Garantem projektu je prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.

V rámci projektů jsou podpořeny především personální náklady, nákupy chemických látek a laboratorní práce.

Odborníci chtějí ukončit českou válku proti drogám

Na serveru e-petice.cz se 15.6. 2022 objevila petice, kterou podepisují odborníci na závislosti a na léčbu lidí se závislostmi. Signatáři vyzývají kompetentní orgány ČR, aby ukončily nadměrnou a nežádoucí kriminalizaci lidského jednání spojeného s užíváním a s nakládáním s psychoaktivními látkami.

Petice poukazuje na přísný přístup a postup orgánů činných v trestním řízení a posuzování soudů v kauzách, které dle názorů signatářů vykazují znaky nízké společenské nebezpečnosti. 

“Jsme přesvědčeni, že současná trestní politika směrem k tzv. omamným a psychotropním látkám (OPL), je přepjatá a jako taková je nelegitimní a neproporcionální.” … “Nakládání s OPL v pomáhajícím kontextu nebo v kontextu samoléčby je trestáno odnětím svobody často i v délce několika let, zatímco obdobné nakládání s jinými psychoaktivních látkami, které vykazují mnohem vyšší zdravotní a společenskou nebezpečnost, jako jsou alkohol nebo tabák, je legální, tolerované, propagované v reklamách a nedovolené jednání s nimi spojené je postihováno relativně velmi mírně.”

Petice vyzývá Vládu České republiky, aby urychleně projednala otázku trestní politiky vůči omamným a psychotropním látkám a pověřila mj. Radu vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, aby připravila návrhy ke změně v právním řádu ČR. Petice se odkazuje i na prezidenta ČR, aby zvážil milost v případech, kdy byly tresty osob, které nakládaly s omamnými a psychotropními látkami, přemrštěny.

Výzva se mj. zmiňuje o tzv. kauze ayahuaska spojené s polskými manžely Kordysovými, kterým soud v lednu letošního roku udělil trest v odnětí svobody 8,5 a 5,5 let. Jaroslaw a Karolina Kordysovi se měli v souvislosti s pořádáním ceremonií s psychoaktivním nápojem ayahuaska dopustit zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Zákon je však v tomto ohledu dle odborníků zastaralý a látky jako ayahuasca nevytváří závislost, naopak mají potenciál ji léčit:

Mgr. Michal Petr: “Je třeba otevřeně diskutovat o výhodách a rizicích užívání těchto látek, ať už v rekreačním, léčebném nebo ceremoniálním kontextu. Je třeba se učit dobrém setu a settingu i následné integraci. Je třeba odlišit vysoce návykové a se sociálně patologickými jevy spojené drogy jako alkohol, nikotin, heroin, pervitin od látek s nízkým závislostním potenciálem, jejichž užívání může společnosti nejen neuškodit, ale v posledku i prospět. Ne kriminalizovat a zakazovat.”

Mgr. Ivana Wurstová: “Ayahusca, o které zde je řeč, je připravována podle prastarých receptur přímo místními léčiteli. Podávání této látky pod dohledem lékařů centra je základním kamenem práce s drogově závislými klienty. Není tedy již z principu možné podávat látku, na kterou by vznikala závislost. Naopak, prostřednictvím účinků této látky mají možnost klienti nahlédnout na celý svůj proces, který ke drogové závislosti vedl, pochopit jej, integrovat a ze závislosti se vyvázat.”

Více o kauze a další vyjádření odborníků si můžete přečíst zde.

Výzva k dekriminalizaci trestní drogové politiky a ukončení války proti drogám v ČR zde.

Nadační fond PSYRES se zabývá ayahuaskou v rámci antropologického projektu Neurobiologie ayahuasky užité v tradičním prostředí, který můžete podpořit a pomoci jeho realizaci zde.

Psychedelika od roku 2000 zažívají obrovskou renesanci, tvrdí prof. Jiří Horáček

Jeden ze zakladatelů PSYRES Nadačního fondu pro výzkum psychedelik, prof. Jiří Horáček, promluvil o psychedelických látkách a jejich potenciálním využití v medicíně v lékařském magazínu HOSPITALin.

Prof. Jiří Horáček je jednou z hlavních tváří fondu, jehož výzkum PSYRES dlouhodobě podporuje. Je to bývalý zvolený předseda České neuropsychofarmakologické společnosti, vedoucí Centra pokročilých studií mozku a vědomí NÚDZ a přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK.

Prof. Horáček poukazuje na pozitivní trend v přístupu k výzkumu psychedelik: “po roce 1970 se objevily problémy, hlavně legislativní. Výzkum psychedelik se na nějakou dobu zastavil prakticky až do roku 2000, kdy se znovu rozjel. Dnes se mu věnují ty nejserióznější výzkumné organizace na světě. Studují psychedelika, především psilocybin, což je nejčastěji zkoumaný reprezentant této skupiny, a potvrzují unikátní léčebný potenciál. Nejlépe zdokumentovaný je potenciál antidepresivní.” 

Na otázku, zda budou psychedelické látky široce využívány v medicíně však prof. Horáček poukazuje na současné překážky. 

“Tak daleko ještě nejsme. Dnes víme, že tyto léky mají zcela unikátní léčebný potenciál, spočívající hlavně v rychlé antidepresivní odpovědi. Aktuálně jsou dokončována takzvaná multicentrická klinická hodnocení a vznikají velké studie, které mají umožnit jejich zavedení do běžné klinické praxe. Zdůrazňuji, že u vybraných diagnóz. Vypadá to, že výsledky nových studií jsou nesmírně nadějné a můžeme očekávat, že v horizontu čtyř let se tyto léky dostanou k použití pro léčbu specifických diagnóz.”

V této chvíli je v naprosté většině států možnost použití těchto léků omezena pouze na vědecké studie, specielně schválené. Existuje však jedna výjimka, Kanada. Tam hlavní klinická autorita umožnila normální použití psilocybinu u pacientů, kteří strádají tak zvaným existenciálním distresem. Jsou to pacienti paliativní, na sklonku svého života, kde psychedelika mohou přinést zásadní zlom a pomoc.”

Legalita a rizikovost těchto látek byla také jedním z témat rozhovoru. Závislost a nadužívání drog jsou společensky negativními jevy, bylo by tedy řešením legalizovat vše?

“Né všechny ilegální látky však závislost způsobují. To je nutné zdůraznit. Z farmakologického hlediska je nesmysl, dávat je do jedné skupiny. Prostě proto, že Pervitin a psilocybin stojí úplně na diametrálních koncích rizika rozvoje závislosti. Psychedelika nedělají závislost. Přesto jsou ve stejné skupině. To je první problém – udělat si pořádek v těchto látkách a různě je klasifikovat.”

Legislativou se zabývá i PSYRES. Finanční podporou můžete přispět na kroky systematicky zaměřené na nezbytné legislativní změny, které povedou ke zpřístupnění léčby pomocí psychedelik, osvětě a posunu vnímání jejich skutečného potenciálu. Více o projektu zde.

“Jestli je možné vést hranici mezi zneužíváním látek a lékařským využitím, tak to víme přesně. Ta už existuje, a dobrým příkladem jsou třeba opioidy, dříve opiáty. Jde o léky, které jsou v medicíně zcela nezastupitelné, přinášejí obrovské blaho, bez kterých by se neobešlo prostě nic. Žádná operace, žádná léčba vážnější bolesti, prostě je potřebujeme. Ovšem v okamžiku, kdy s nimi pracujeme neodborně, je možné, že závislost udělají, a to vcelku rychle. Tak nastává problém a černý trh kvete. Analogicky to máme s psychedeliky – s tím rozdílem, a to podtrhuji, že jejich společenská nebezpečnost nespočívá v závislosti.”

Celý rozhovor s prof. Horáčkem si můžete přečíst zde.

Léčba depresí psychedeliky? MUDr. Tomáš Páleníček představuje ketaminem asistovanou psychoterapii v CNN Prima News

MUDr. Tomáš Páleníček, vedoucí Centra pro výzkum psychedelik v Národním ústavu duševního zdraví a hlavní řešitel projektu PSIKET001, který PSYRES podporuje, byl hostem v CNN Prima News.

Psychiatr prof. Páleníček představil princip ketaminem asistované psychoterapie, její účinky, benefity i rizika s ní spojená. V pořadu Nový den čelil otázkám ohledně vyjímečnosti ketaminu jako látky užívané k léčbě psychických onemocnění v pražské psychedelické klinice PSYON, ve které sám působí.

Jaký vliv má ketamin na mozek?

“Ketamin mění naše vnímání a prožívání. Mohou se objevovat vizuální i tělesné vjemy a můžeme získat přístup ke vzpomínkám a pocitům, ke kterým se běžně nemůžeme dostat.”

Jak rychle pacient pociťuje úlevu?

“O ketaminu víme, že se jedná o látku která má rychlý antidepresivní účinek. Narozdíl od ostatních antidepresiv, které musí pacient užívat v rámci několika týdnů (většinou 6 až 8 týdnů), abychom viděli efekt, po jednom proběhnutém sezení s ketaminem úleva přichází prakticky okamžitě.”

Jak dlouho tyto účinky vydrží?

“U ketaminu se robustní antidepresivní účinek ukazuje být v rámci dní až týdnů. Tento efekt se však dá posílit psychoterapií a prodloužit.”

Není to nebezpečné?

“Každá léčba má svá rizika. Ketamin se však ukazuje jako velmi bezpečný v léčbě deprese, závislostí a některých úzkostných poruch. V Americe dnes existuje 300 ketaminových klinik a v Evropě už 13. PSYON je právě jedna z prvních evropských klinik, které se zaměřují na ketaminem asistovanou psychoterapii.”

Celý rozhovor si poslechněte zde (39:35).

Srovnání účinku ketaminu a psilocybinu se věnují projekty s příhodným pojmenováním PSIKET. Více informací o PSIKET001, příslibu pro pacienty s depresí, kterým běžné léky nepomáhají a o PSIKET002, naději pro pacienty trpící existenční krizí v souvislosti s onkologickou diagnózou zde.

Podělte se s námi na zajištění realizace těchto projektů a finančně je podpořte skrz PSYRES ZDE.

Květnové setkání s podporovateli

PSYRES Nadační fond pro výzkum psychedelik opět uspořádal setkání s vědci a lidmi, kteří mají zájem se zapojit a podpořit český psychedelický výzkum. 

V rámci programu večera se s heslem “Pomozte nám léčit podstatu problémů” prezentovala činnost a mise našeho fondu. Za přítomnosti členů správní rady Ing. Václava Dejčmara a Ing. Ondřeje Fryce se tak PSYRES otevřel novým potenciálním podporovatelům. Více o poslání naší činnosti zde.

Realizátoři studií PSIKET001 a PSIKET002, MUDr. Tomáš Páleníček, PhD a prof. Jiří Horáček, představili své výzkumné projekty. Obě ze zmíněných studií porovnávají účinky ketaminu a psilocybinu, a jejich výsledky mohou ovlivnit budoucnost psychedelik v paliativní a psychoterapeutické péči. Více o projektech PSIKET001 a PSIKET002 zde.

Třeba právě tyto projekty můžete finančně podpořit skrze Nadační fond pro výzkum psychedelik, ať už jednorázovým či pravidelným příspěvkem. Tím společně přiblížíme naší společnost blíže k poznání psychedelických látek a jejich potenciálu v medicíně.

Významným podporovatelům nabízíme exkluzivní postavení v rámci fondu a to skrze členství v klubu Patronů. Staňte se členem i Vy! Více informací o klubu Patronů PSYRES zde.

Dr. Gábor Maté, odborník na léčbu závislostí, v Praze

Letos vůbec poprvé přijal Dr. Gábor Maté pozvání do Prahy a společně s tvůrci dokumentárního filmu Wisdom of Trauma, Zayou a Mauriziem Benazzovými, zasedl u jídelního stolu mj. i s představiteli Nadačního fondu PSYRES, jakožto partnerem akce , která proběhla 27.5. v Hybernii. 

Dr. Maté je kanadský lékař, odborník na léčbu traumatu, závislostí a duševních onemocnění s nimi souvisejícími. Tento světoznámý doktor medicíny také vidí jistý psychoterapeutický potenciál v psychedelických látkách, a to třeba i v psychoaktivním nápoji ayahuasca, která by podle něj, za podmínky užití v patřičném kontextu, mohla pomoci závislým pacientům. PSYRES se ayahuaskou zabývá v rámci studie jejího využití v tradičním prostředí. O projektu Neurobiologie ayahuasky užité v tradičním prostředí se můžete dozvědět více zde. Skrz Nadační fond PSYRES je možné finančně podpořit jeho realizaci. 

Dále se Dr. Maté vyjadřoval k ibogainu, který prokazuje neurobiologické  účinky ve formě výrazného snížení či vymizení abstinenčních příznaků u uživatelů opiátů. 

Dr. Maté strávil v Praze pouhé dva dny, stačil tu však zanechat velkou stopu. PSYRES Nadační fond pro výzkum psychedelik byl hrdým partnerem akce k filmu Wisdom of Trauma. Na ní vystoupil mimo jiné i prof. Jiří Horáček k tématu psychedelik.

Trailer na film Wisdom of Trauma můžete zhlédnout zde. Bližší informace k terapeutické metodě Compassionate Inquiry Gábora Matého naleznete zde.

Dr. Ben Sessa v Praze o traumatech, MDMA, závislostech a budoucnosti psychiatrie

11. května vystoupil Dr. Ben Sessa na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Sál se naplnil odborníky z oboru, ale i zvědavými nadšenci psychiatrie a psychedelického výzkumu, a příznivci psychedeliky asistované psychoterapie. 

Přednáška čerpala z rozsáhlých zkušeností Dr. Sessy s výzkumem a klinickou praxí s využitím psychedelik posledních 15 let. Od raných začátků u dětských traumat a psychologických kořenů závislostí až po současné studie využití MDMA asistované psychoterapie u lidí s poruchou užívání alkoholu. Ben představil soudobou psychedelickou renesanci a zmapoval otevření Awakn Life Sciences, biotechnologické společnosti, kterou spoluzaložil, za účelem vývoje, výzkumu a dodávání psychedelických látek prostřednictvím otevření několika klinik ve Spojeném království a EU. Zvláštní pozornost byla věnována vývojovým příčinám závislostí a poruchám souvisejícím s traumatem.Psychedelické látky, zejména MDMA, nabízejí jedinečnou příležitost,  představují nový, bezpečný a účinný přístup k těmto jinak obtížně léčitelným duševním poruchám.

credit: Patrik Jursa

Záznam z akce můžete zhlédnout zde.

Ve spolupráci s Nadačním fondem PSYRES akci zorganizovala Česká psychedelická společnost za podpory Think Tanku Racionální drogové politiky a Magazínu Legalizace. Výdělek akce přispěje na podporu činnosti Nadačního fondu PSYRES, v jehož rámci se financují české výzkumné projekty a legislativní kroky v oblasti psychedelik (více informací zde). 

credit: Patrik Jursa

“Ano, máš pravdu, takhle nějak vypadá láska,” odpověděl Dr. Ben Sessa jedné ze svých pacientek, která právě podstoupila psychedeliky asistovanou psychoterapii. Při ní objevila pocity, které nikdy dříve ve svém životě nezažila. O Bennu Sessovi se dozvíte více v rozhovoru pro RESPEKT zde.