Exkluzivní záznam: Psychedelická renesance 21. století: Výzvy a překážky

Nemohli jste dorazit na Psychedelickou renesanci? 6 témat, 6 odborníků, 3 hodiny exkluzivního záznamu nyní k dispozici!


Stále se zvyšující zájem o psychedelickou tématiku nás navedl k tomu, abychom otevřeli prostor pro zvědomění rozličných oblastí a jejich úskalí, se kterými se pomyslná globální psychedelická komunita potýká. Na pódiu se sešlo šest osobností soudobé psychedelické renesance a společně otevřeli a představili potenciálně problematická zákoutí, překážky a výzvy jednotlivých oblastí – terapie, výzkum, byznys, komunita, rituál a legislativa. Záměrem je věnovat se tématům spojeným s riziky a nástrahami, které se se vstupem psychedelické tematiky do mainstreamu chtě nechtě pojí. Úspěšnou akci si nyní můžete přehrát i doma.Jak na to?

Dovolíme si citovat jednoho z přednášejících - podnikatele Václava Štrupla, který řekl: "Neptej se, co mohou psychedelika udělat pro tebe, ale co ty můžeš udělat pro psychedelika".

Abychom v budoucnu dokázali zpřístupnit psychedelickou léčbu pacientům, kteří ji potřebují, musíme zajistit financování jejího výzkumu a podpořit české vědce, kteří se na něm podílí. Proto existuje Nadační fond pro výzkum psychedelik PSYRES - aby zajistil realizaci klinických studií, které již nyní pomáhají pacientům s těžkou depresí a jejíchž náklady mohou vystoupat až na několik desítek milionů Kč.

Nákupem přístupu k záznamu se stanete jedním z podporovatelů výzkumu psychedelik. Z cenové nabídky si zvolte možnost, která je vám nejpříjemnější. Odkaz na záznam vám po platbě dorazí e-mailem.

Tisková zpráva: Každý třetí dospělý v ČR je ohrožen demencí, česká studie prozkoumá potenciál psychedelik v prevenci a léčbě

Klecany, 14. listopadu 2023 

Nadějí pro pacienty ohrožené demencí je nová výzkumná studie. Prověří, zda psychedelika
5-MeO-DMT a ketamin mohou zabránit rozvoji onemocnění mozku vedoucímu k Alzheimerově chorobě. Odborníci vidí potenciál především ve schopnosti psychedelických látek obnovovat nervová spojení v mozku. Výzkum zahájí Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ) za finanční podpory Nadačního fondu PSYRES. 


Onemocnění způsobující degeneraci a odumírání nervových buněk hluboce ovlivňuje paměť, myšlení, řeč a chování. Pacientům komplikuje každodenní fungování a má obrovské celospolečenské dopady. „Odhaduje se, že demencí, především v důsledku Alzheimerovy choroby, trpí na celém světě více než 55 milionů osob, přičemž se předpokládá, že v roce 2050 toto číslo naroste na 139 milionů lidí,“ popisuje Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., ředitelka Geronto centra a vedoucí Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče na FHS UK, a doplňuje: „V Česku se některá z forem demence může rozvinout u každého třetího člověka v produktivním věku a doposud na ni neexistuje účinný lék.“   Alzheimerova choroba, charakterizovaná postupným úbytkem kognitivních funkcí, je typickou příčinou invalidity a částečné či úplné závislosti starších lidí na péči okolí.

Podle studie, kterou ve své zprávě uvádí nezisková organizace Alzheimer's Disease International (která spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací, WHO), se navíc předpokládá, že stárnoucí světová populace ponese větší ekonomickou zátěž způsobenou demencí, než je celkový dopad rakoviny, srdečních onemocnění a mrtvice dohromady (zdroj: https://www.alzint.org/u/WorldAlzheimerReport2010.pdf)

Je tedy naléhavě nutné najít efektivnější způsoby léčby. Vědci svou pozornost aktuálně obrací k látkám ze skupiny psychedelik. 

Psychedelika se na základě řady studií ukazují slibná pro léčbu duševních nemocí, například deprese, posttraumatické stresové poruchy nebo závislostí. Nadějné preklinické výsledky, především schopnost psychedelik obnovit nervová spojení v mozku, nás inspirovaly k realizaci na světové poměry ojedinělé pilotní studie s podáváním psychedelik u pacientů s mírnou kognitivní poruchou (MCI),” vysvětluje MUDr. Martin Brunovský, neurolog a vedoucí výzkumného projektu. U pacientů s MCI se projevuje mírný, avšak znatelný pokles duševních schopností, včetně paměti a myšlení, který zatím neovlivňuje schopnost provádět každodenní činnosti. „Osoba s mírnou kognitivní poruchou však má významně vyšší riziko rozvoje Alzheimerovy choroby nebo jiné demence. Včasné léčení má proto zásadní význam,“ zdůrazňuje MUDr. Martin Brunovský.


Důležitým partnerem pro psychedelický výzkum jsou soukromí dárci

Úkolem PSYRES je obstarat finance, které v českém výzkumu (nejen psychedelik) žalostně chybí. Díky zapojení významných soukromých dárců jsme zajistili finance pro vytvoření designu nové studie a zahájení prací na získání povolení Evropské lékové agentury. K dokončení první fáze výzkumu je potřeba získat další cca 2 miliony korun.“ popisuje Jana Bednářová, ředitelka Nadačního fondu PSYRES a doplňuje, že celkové náklady mohou dosáhnout až 30 milionů korun. Na realizaci kompletní studie může přispět i široká veřejnost, například prostřednictvím platformy Darujme.cz. 

Nábor pacientů by mohl začít v polovině roku 2024. Studie proběhne podle nejpřísnějších vědeckých standardů tzv. dvojitého zaslepení, kdy ani pacienti ve studii ani zdravotníci nebudou vědět, komu je podávána účinná látka a komu kontrolní placebo, aby výsledky byly zcela objektivní. Látka bude obsažena v nosních kapkách. Poté účastníci studie projdou zobrazovacími vyšetřeními mozku a hodnocením kognitivních schopností pomocí testů.


Psychedelika

Psychedelika jsou skupinou psychoaktivních látek, které mění vnímání, nálady a kognitivní procesy, ovlivňují smyslové vjemy, myšlení, vnímání času a emoce. Studie ukazují, že mohou podporovat tvorbu nových nervových spojení v  mozku, a zvýšit tak komunikaci mezi buňkami. Tyto látky, včetně psilocybinu, MDMA, LSD nebo DMT mohou mít terapeutický potenciál při léčbě depresí, posttraumatické stresové poruchy a dalších duševních onemocněních. V Česku v Národnímu ústavu duševního zdraví aktuálně probíhají dvě významné vědecké studie srovnávající účinek různých psychedelik v léčbě deprese u pacientů nereagujících na standartní léčbu a existenciální tísně u onkologických pacientů.

5-MeO-DMT

5-methoxy-dimethyltryptamin je psychoaktivní látka obsažena v kožním jedu žáby Bufo Alvarius a je považována za dosud nejsilnější známé psychedelikum. Její léčebný potenciál je v popředí zájmu vědců na celém světě pro svou sílu a velmi rychlý nástup a krátký psychoaktivní účinek (5-30 minut). Pro účely studie bude využita synteticky připravená molekula.

Ketamin

Ketamin je látka, která je používána v humánní i veterinární medicíně jako anestetikum. Používá se také v asistované terapeutické léčbě jako rychlé antidepresivum.

Nadační fond pro výzkum psychedelik PSYRES  

PSYRES Nadační fond se snaží aktivně získávat finanční prostředky pro realizaci klíčového výzkumu terapeutického potenciálu psychedelik českými vědci. Dlouhodobě ambiciózní cíl PSYRES je nalézt účinnou léčbu závažných a narůstajících onemocnění, jako jsou duševní a neurodegenerativní choroby, a to s využitím širokého potenciálu psychedelik. Dostat tuto léčbu k těm, kteří ji potřebují lze pouze za předpokladu, že psychedelické látky budou integrovány do vědy, zdravotnictví a společnosti způsobem, který je bezpečný, etický a odpovědný.

Národní ústav duševního zdraví NÚDZ

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) je moderní výzkumně a klinicky orientovanou institucí pro oblast duševního zdraví. Ústav je koncipován jako centrum základního, experimentálního a aplikovaného výzkumu se zaměřením na výzkum neurobiologických a psychosociálních mechanismů spojených se vznikem a průběhem nejzávažnějších duševních poruch a navazující vývoj a testování nových diagnostických a léčebných metod. Dalším důležitým úkolem je poskytování analýz a expertiz pro státní správu v oblasti organizace péče o duševní zdraví včetně aktuálně probíhající reformy psychiatrické péče. Svou činností se podílí na kultivaci a rozvoji oboru nejen v odborné rovině, ale také ve vztahu k široké veřejnosti. 

Klinická část ústavu poskytuje standardní i vysoce specializovanou lůžkovou a ambulantní psychiatrickou péči. Současně jakožto Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zajišťuje pregraduální a postgraduální vzdělávaní jak v oborech klinických (psychiatrie, psychologie), tak v oblasti neurověd.

NUDZ patří mezi přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví ČR a vznikl k 1. lednu 2015 transformací Psychiatrického centra Praha.

První ročník unikátního setkání "Psychedelic Molecules"

V září Praha hostila přední odborníky chemie, vývoje léčiv, a legislativy související s psychoaktivními látkami na setkání nazvaném "Psychedelic Molecules". Tato relativně malinká, intenzivní a velmi odborně zaměřená konference, která probíhala tzv. za zavřenými dveřmi, byla zorganizována ve spolupráci Nadačního fondu pro výzkum psychedelik PSYRES s Laboratoří BAFA, VŠCHT Praha. V čele organizace stála především Jitka Nykodemová, Martin Kuchař (Laboratoř BAFA, VŠCHT Praha), a Jana Bednářová (Nadační Fond PSYRES).


Obnovený zájem o terapeutický potenciál psychedelických látek během posledních 10-15ti let vede ke znovu-otevření klinického experimentování s dobře známými, a často dlouho existujícími, látkami - jako jsou psilocybin, MDMA, 5-MeO-DMT, nebo LSD. Celá řada odborných konferencí je tak intenzivně zaměřená na psychoterapii a možnosti využití těchto látek pro léčení duševních chorob. Nicméně, nemalé množství výzkumných laboratoří, využívajíc nástroje a znalosti medicinální chemie, molekulání neurobiologie či neurofarmakologie, vytváří a zkoumá zcela nové látky podobné ve svých účincích klasickým psychedelikům, entaktogenům, či širokému spektru různorodých neurologických a psychických aktivit. Přes významný a fascinující vědecký vývoj v oblastech chemie a farmakologie však tento základní výzkum nedostává velký prostor na současných neuropsychofarmakologických ani psychedelických konferencích, pokud vůbec.

Praha byla dlouhodobě předním místem rozvíjejícím vědu a umění chemie, jejíž historie lokálně sahá až do 16. století, kdy byli alchymisté John Dee a jeho spolupracovník Edward Kelley slavně vítáni na královském dvoře Rudolfa II., jak jsme se kromě dalších zajímavostí mohli dozvědět na vycházce "Alchemická Praha" vedené Martinem Bělohradským, bývalým organickým chemikem, ze skupiny Praha Neznámá.

Chcete zpřístupnit psychedeliky asistovanou psychoterapii těm, kteří ji potřebují? Podpořte Nadační fond PSYRES a napomozte tak realizaci studií zaměřených na psychedelika v terapii.

Území nynější České republiky bylo i v nedávné době kromě špičkového rozvoje chemie v anorganických, organických, biotechnologických, i farmaceutických oblastech také centrem výroby LSD a jejího psychiatrického i filozoficko-uměleckého výzkumu, o čemž se mohli přesvědčit diváci v kině Bio Oko v pondělí 4.9. večer, kde se veřejně promítal dokumentární film Pavla Křemena "LSD made in ČSSR".

Česká republika se i dnes stává jedním z center výzkumu psychedelik, a zároveň lídrem v reformě legislativy týkající se psychoaktivních látek - pokoušející se o ukončení půlstoletí dlouhé "prohibice" a vytvoření "racionální drogové politiky" se striktně regulovaným trhem. To podporuje i návrh zbrusu nové legislativní kategorie "psychomodulační látky", která, pokud bude přijatá, bude znamenat světově průkopnický krok ve změně směřování drogové politiky.

Proto bylo velmi vhodné a relevantní, že ve dnech 4.-5.9. 2023 to byla právě Praha, která poskytla svou náruč předním odborníkům, průkopníkům i mladým vědeckým talentům, aby společně otevřeli témata tzv. tvrdé vědy a vzájemně se obohatili o dosavadní poznání. 


Kdo přijal pozvání na první ročník konference?

Matthew Baggott, doktor neurologie a "data scientist", s více než 30ti lety zkušeností ve výzkumu psychedelik v oblastech preklinické farmakologie, klinického výzkumu, neurovědy, genomiky a vývoje léků. Matt je spoluzakladatel a generální ředitel obecně prospěšné společnosti Tactogen v Kalifornii, která vyvíjí léky pro duševní zdraví s cílem učinit transformativní léky bezpečnějšími, účinnějšími a dostupnějšími. V Praze přednesl prezentaci o nových entaktogenech, jejich detailní farmakologii, motivacích jejich výzkumu, a současném progresu.

Michael Cunningham, postdoktorandský vědecký pracovník na katedře chemie Kolumbijské univerzity v New Yorku, a spoluzakladatel společnosti Gilgamesh Pharmaceuticals, biotechnologické společnosti vyvíjející nové látky s vylepšenou bezpečností, účinností, dávkováním, a nákladovou efektivitou. Mike připravil prezentaci o svém výzkumu 5-HT2AR ligandu a zároveň nehalucinogenní látky, Ariadne, a jejích analogů - sledující a rozvíjející tak jedno z mnoha vláken, jež ponechal dalším generacím a kolegům chemik a psychofarmakolog Alexander "Sasha" Shulgin. Mike se na poslední chvíli bohužel nemohl dostavit osobně, a Mikeovu prezentaci tudíž přednesl Dali Sameš, který celý příběh Ariadne zná. Mike se připojil přes Zoom a sledoval live stream přednášky z východního pobřeží USA ve 3 hodiny ráno.

Dalibor Sameš, domorodý Čech z moravského kraje, ale již dlouhodobě žijící v USA, profesor na katedře chemie a Zuckermanově institutu Mind Brain Behavior na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, a též spoluzakladatel již zmíněné společnosti Gilgamesh Pharmaceuticals. Jeho skupina na Kolumbijské univerzitě, The Sames Research Group, zahrnuje chemii, neurovědy, a zobrazování mozku se zvláštním zaměřením na terapii měnící paradigmata a psychedelika. Dali přednesl rozsáhlou prezentaci o ibogainu, současném vědeckém chápání jeho účinků a zároveň spoustě dosud nezodpovězených //otazníků a mysterií//, pro něž se Dali, tak jako mnozí jiní, snaží zapáleně najít odpovědi a vysvětlení.

Ulf Bremberg, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Osmond Labs, později přejmenované na HumanKind Labs, která se zabývá psychedelickým klinickým výzkumem v oblastech "set & setting", s cílem zavést optimalizované protokoly do společnosti.  Také chemik - s doktorátem a postdoktorským studiem absolvovaným v oboru organické chemie s více než dvacetiletými zkušenostmi s průmyslovým vývojem léčiv ve farmacii a biotechnologiích. Ulf se krátce podělil o své začínající akademické laboratoři v Uppsalské univerzitě, a s přesvědčením, že "konferenci by prospělo, kdyby přednášela mladá, ambiciózní a velmi znalá žena," představil svou studentku magisterského studia, Julii Eklund, která odpřednášela danou praktickou práci.

Julia Eklund, studentka chemie a neurochemie na Stockholmské univerzitě, jež dělala výzkum pro svou diplomovou práci pod supervizí Ulfa Bremberga v jeho čerstvě začínající akademické laboratoři na Uppsalské univerzitě. Julia přednesla výsledky své práce na téma syntézy a metabolicko-farmakologické evaluace esterů psilocinu, a sdílela svou vášeň pro výzkum psychedelik.

Thomas Munro, chemik, jež získal vzdělání na Melbournské univerzitě a v McLean Hospital (Harvard Medical School afiliace), a jako jeden z mála na světě je průkopníkem výzkumu salvinorinu A a dalších ligandů κ opioidních receptorů. Thomas připravil nádhernou prezentaci shrnující jak historii tak nejnovější současné poznatky v oblastech pokrývajících chemii a farmakologický výzkum těchto stále nedostatečně studovaných a pochopených, a zajímavě bezdusíkatých, psychoaktivních látek precizních a neobvyklých struktur s mnoha stereochemickými centry - a to dokonce s 3D-obrázky krystalů i modelů vázání molekul v receptorech viděné 3D-brýlemi, jež všem přítomným rozdal.

Hamilton Morris, žurnalista, dokumentární filmař a tvůrce VICE dokumentární série Hamilton's Pharmacopeia, podcaster, a chemicko-farmakologický výzkumník v oblastech psychoaktivních látek, současně žijící v Brooklynu v New York City. Hamilton podal inspirační vhled do některých z fascinujících otázek a pokusů o jejich řešení - z oblastí syntéz teoreticky i prakticky z undergroundových i akademických laboratoří, publikací psychonautských experimentů, zvláštních účinků některých psychoaktivních látek - a jak je jeho již známým umem, přenesl kuriozitu a vědeckou vášeň na všechny ostatní. To vše s prostupující poctou Alexandru Shulginovi, kdo je samozřejmě "idolem" a pomyslným otcem životů a prací mnohých nás přítomných.

Paul Daley, environmentální, analytický, a organický chemik, spoluzakladatel a hlavní vědecký pracovník Alexander Shulgin Research Institute (ASRI) jež nyní operuje v nové laboratoři v Berkeley v Kalifornii. Je znám svou historií jako asistent v laboratoři Dr. Alexandra Shulgina v jeho pozdních letech, kdy Sasha ztrácel zrak. Paul přednesl o nových nálezech, vývoji, a výzkumných směrech v Shulgin Insitutu, kde malý tým chemických a farmakologických výzkumníků moderně pokračuje v životní práci a dílu již mnohokrát zmíněného Alexandra Shulgina, vzácně také zachovávající esenci, s přímým odkazem na historii a filozofii, které na Shulgin Farmě během dekád vznikaly.


Pocta manželům Shulginovým

Po celé dny znovu a znovu zaznívala slova "Shulgin", společně s vděkem, oceněním, a respektem pro jejich práci - v chemii, v psychofarmakologii, a v prostém životě. Ann & Sasha byli přítomni v myslích, srdcích, duši, a celkové atmosféře, a jejich unikátní soucitný vliv jednoduše pokračuje i po jejich fyzickém odchodu ze světa - nejen skrze knihy a jiné dokumenty, ale také skrze nové generace obdobně smýšlejících jedinců, jejichž životy jsou inspirované či ovlivněné láskyplnou prací mnoha forem a dimenzí milovaných Ann a Sashy. Sasha napsal v jedné ze svých knih, TiHKAL, "Whatever I cannot accomplish will be done by the many others throughout the world who share these goals" - "Čehokoli nemohu dosáhnout, udělají mnozí jiní po celém světě, kteří sdílejí tyto cíle", a my zřejmě vidíme, že měl pravdu.

Akce: Revoluční terapie demence a dalších neurodegenerativních onemocnění?


Přednáška Dr. Martina Brunovského a Ing. Jáchyma Fibíra

31.1. 2024 

18:30 - 21:00

Filozofická fakulta UK, Náměstí Jana Palacha 1/2, Praha

Přidejte se k události na Facebooku

Vstupenky


Dvojpřednáška Martina Brunovského a Jáchyma Fibíra s diskuzí otevře zcela unikátní téma potenciálu psychedelik pro léčbu neurodegenerativních onemocnění (zejména různé typy demence např. s Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou, roztroušenou sklerózou apod.).

Nejprve Dr. Brunovský účastníky seznámí se vznikem a projevy těchto onemocnění a také s tím, jak k nim přistupuje moderní medicína. Dále se účastníci dozvědí, proč se vědci domnívají, že právě psychedelika by mohla vést k dlouhodobě pozitivním účinkům u lidí, u kterých se choroba již projevila, zda mohou nést i jistý preventivní potenciál a s jakými riziky se užití psychedelik u pacientů s neurodegenerativní diagnózou pojí. Nebude chybět ani vysvětlení neuroplasticity, neurogeneze a synaptogeneze, což jsou nedávno prokázané účinky psychedelik, které podporují teze jejich potenciálu pro léčbu onemocnění mozku.

Po Dr. Brunovském bude následovat přednáška Jáchyma Fibíra, spoluzakladatele firmy April19 Discovery zaměřené na vznik nových psychoaktivních substancí takzvaně „na míru“. Jáchym účastníky seznámí jak s vizí budoucí, tak se současným projekty, jež se primárně soustředí na návrh a optimalizaci látek pro dlouhodobé zlepšování kognitivních schopností, zejména u starých lidí a pacientů s neurodegenerativními onemocněními. Pro maximální efektivitu při hledání látek s ideálními vlastnostmi April19 využívá modelů generativní a prediktivní umělé inteligence a dalších inovativních výpočetních metod.


MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.

Po absolvování lékařské fakulty nastoupil v roce 1999 na Neurologické oddělení FN na Bulovce a v rámci PhD studia do Psychiatrického centra Praha (PCP), transformovaného v r. 2015 na Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ). Od r. 2005 působil ve funkci vedoucího EEG a spánkové laboratoře PCP, v NÚDZ zastává pozici vedoucího Klinického výzkumného programu. Vedle výzkumných úkolů se věnuje klinické práci v oblasti kognitivních poruch a je také asistentem a zástupcem pro vědeckou činnost na Klinice psychiatrie 3. Lékařské fakulty UK v Praze. Oblastí jeho odborného zájmu je neurofyziologie, psychofarmakologie a neurobiologie duševních poruch, zejména pak zkoumání vlivu psychofarmak na nervový systém v rámci farmako-EEG/ERP výzkumu a studií věnujících se predikci odpovědi na léčbu. Aplikace metod neurozobrazovacích technik a kvantitativní elektroencefalografie jsou zaměřeny především na etiopatogenezi, diagnostiku a léčbu afektivních poruch, Alzheimerovy choroby a dalších kognitivních poruch, schizofrenie, poruch spánku apod.

Dr. Brunovský je autorem a spoluautorem mnoha odborných prací v recenzovaných odborných časopisech a pravidelně přednáší na mnoha domácích a zahraničních kongresech. Je také spoluzakladatelem nadačního fondu PSYRES, psychedelické kliniky PSYON, členem řady domácích ale i mezinárodních odborných společností, např. European Psychiatric Association, EEG and Clinical Neuroscience Society a aktuálně působí jako vice-prezident odborné společnosti International Pharmaco-EEG Group.

Ing. Jáchym Fibír, MSc

 Ing. Fibír je výzkumníkem v oblasti psychedelické medicinální chemie, který se v současnosti věnuje návrhu léčiv pro léčbu neurodegenerativních onemocnění. V rámci studia v laboratoři BAFA na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a na University College London se věnoval projektu optimalizace a syntézy nových psychedelik s unikátní duální farmakologií.

Nyní ve své práci pokračuje jako spoluzakladatel startupu April19 Discovery, kde představuje nové strategie pro návrh psychedelických léčiv s optimalizovaným bezpečnostním profilem a terapeutickým potenciálem, založené na využití umělé inteligence a moderních výpočetních metod. Vedle toho je také aktivním členem České psychedelické společnosti a koordinátorem harm-reduction služby Drugs Info Site, která nabízí veřejnou možnost chemické analýzy psychoaktivních látek.

Expedice Neuron zkoumala, zda lze léčivý potenciál ayahuasky využít i v českých ordinacích

Český vědecký tým nedávno úspěšně dokončil druhou expedici Neuron do hlubin amazonské džungle, kde zkoumal tradiční domorodé rituály s psychedelickým nápojem ayahuaska. Hlavním cílem výzkumné mise bylo zjistit, jak ayahuaska užitá v tradičním prostředí během rituálů a za přítomnosti šamana ovlivňuje mozek a jak silný vliv má samotné prostředí na prožívání psychedelické zkušenosti a její léčebný potenciál. Terénní výzkum přispěje k pochopení role prostředí na účinnnost ayahuasky a jejího potenciálního využití pro léčbu v kontextu západní medicíny.


Osmičlenná výzkumná skupina mezioborového výzkumného týmu pod vedením renomovaného českého psychiatra a neurovědce Tomáše Páleníčka se během Velikonoc vypravila do centra Mayantuaycu v Peru vybavená sedmi přístroji na měření EEG. Vedení expedice chce srovnat účinek ayahuasky užité v tradičním prostředí s účinkem jejího laboratorního ekvivalentu v klinickém prostředí. Díky využití moderních přenosných přístrojů EEG mají vědci možnost studovat nejen vliv ayahuasky na aktivitu mozku, ale zejména interakci mezi účastníky rituálu a synchronizaci jejich mozkové aktivity, tzv. "hyperscanning". Tato inovativní technika otevírá dveře k pochopení dynamiky skupinového procesu a propojení vědomí účastníků během prožívání psychedelické zkušenosti.

Chcete zpřístupnit psychedeliky asistovanou psychoterapii těm, kteří ji potřebují? Podpořte Nadační fond PSYRES a napomozte tak realizaci studií zaměřených na psychedelika v terapii.

Momentálně probíhá pečlivá analýza nasbíraných dat. Zatím máme k dispozici plně zanalyzované fenomenologické škály, které popisují charakter zkušenosti. První zajímavé zjištění je, že srovnání ayahuaskové zkušenosti na úrovni celé skupiny se nijak dramaticky neliší od zkušeností stejné skupiny dobrovolníků, kteří absolvovali intoxikaci s psilocybinem v laboratoři NÚDZ," říká Tomáš Páleníček

To sice naznačuje stabilitu účinku psychedelických látek bez ohledu na místo a čas, avšak obsah zkušeností byl na základě sepsaných reportů značně odlišný. Mohlo by z toho vyplývat, že fenomenologické škály možná nemají dostatečnou senzitivitu na odlišení detailů prožitků, nicméně i to je předmětem další analýzy a zkoumání. Podrobná analýza a vyhodnocení všech dat pořízených během expedice by měly být hotové v září tohoto roku.

V průběhu příštího roku chceme dokončit měření 20 subjektů současně během ceremonie s indiány kmene Huni Kui. Lze očekávat, že vše bude oproti práci v Mayantuaycu mnohem komplikovanější. Na místě nebude elektřina ani přístřešky chránící techniku před deštěm. A nahrát během rituálu 20 lidí současně znamená důkladné natrénování týmu,“ popisuje další plány Tomáš Páleníček.

Získaná data ze všech výprav přiblíží výzkumníky k odpovědi na otázku, zda rituál samotný, jeho prostředí a tradiční šamanské zpěvy (a další aspekty rituálů) jsou právě těmi, které ovlivňují obsah prožitku, což by mohlo znamenat, že mohou mít vliv i na léčebný efekt ayahuasky. Ayahuaska je dnes zkoumána pro potenciální terapeutické využití při léčbě deprese, v terapii závislostí, úzkostí a posttraumatické poruchy a při některých dalších psychických obtížích. Přímo v České republice momentálně probíhá výzkum léčebných účinků psychedelických látek v Centru výzkumu psychedelik Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ).

Pod vedením profesora Jiřího Horáčka a doktora Tomáše Páleníčka tam aktuálně probíhají dvě rozsáhlá klinická hodnocení zcela ojedinělého designu, která srovnávají účinek psilocybinu a ketaminu pro léčbu deprese u pacientů, u kterých jiná léčba nezabrala, a pacientů u kterých se deprese rozvinula v souvislosti s onkologickou diagnózou. Důvodem zkoumání je rychlý nástup účinku obou psychedelik a předpoklady pro dlouhodobé pozitivní změny v případě, že je léčba doprovázena psychoterapií. Do obou studií momentálně probíhá nábor pacientů.

Výzkum využití psychedelik v psychoterapii může být v ČR realizován i díky finanční podpoře Nadačního fondu pro výzkum psychedelik PSYRES, ten uhradil také zhruba polovinu nákladů na expedici Neuron.

Posláním PSYRES je inspirovat a podporovat výzkum vlivu psychedelik na lidský organismus a vědomí, s cílem využít jejich plný potenciál, minimalizovat rizika, získat účinné a bezpečné možnosti léčby a zpřístupnit je všem, kdo je potřebují,“ říká Jana Bednářová, ředitelka PSYRES a doplňuje: „V tuto chvíli chybí ve výzkumu psychedelik v ČR desítky milionů korun. Je třeba otevřít dveře i dalším studiím.

Léčba jednoho pacienta v rámci studie stojí zhruba 180 až 420 tisíc korun dle designu a náročnosti studie. Celkem se tak realizace jedné studie vyšplhá na 15 až 30 milionů korun. Výzkum ale může podpořit kdokoliv právě skrze nadační fond.


 O expedici Neuron

Výprava českých vědců pod vedením MUDr. Tomáše Paleníčka, Ph.D. a spolupracovníků vybavená přenosnými přístroji na měření mozkových aktivit EEG, se vydává přímo do srdce amazonského pralesa, aby se zúčastnila rituálu, jehož ústředním bodem je psychoaktivní nápoj ayahuaska. Se souhlasem domorodých kmenů Huni Kuin a Ashaninka zde provádějí rozsáhlý vědecký výzkum neurobiologie ayahuasky užité v tradičním prostředí, který může předznamenat zásadní obrat v našem vnímání skutečnosti. První výprava se konala v roce 2019. Během této výpravy vědci spolu s filmovým štábem navštívili městečko na severu Brazílie – Santa Rosa de Purus a centrum Mayantuaycu a primárně testovala technická zařízení v extrémních podmínkách. Druhá výprava proběhla na jaře 2023 opět do Mayantuacu s cílem ověřit možnosti tzv. hyperscanningu, tedy nahrávání více lidí současně během rituálu. Kompletně zpracovaná data z měření budou mít vědci k dispozici na podzim 2023. Expedice Neuron je financována z grantů Nadačního fondu PSYRES a Nadačního fondu Neuron a neobešla by se bez podpory společnosti Ant Neuro, která zapůjčila přenosné EEG přístroje. Další výzkumnou cestu plánuje vedoucí expedice na rok 2024.


Výzkumná skupina

MUDr. Tomáš Páleníček, PhD. (NÚDZ, PSYRES)

Prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD. (NÚDZ, PSYRES)

MUDr. Martin Brunovský, PhD. (NÚDZ, PSYRES)

MUDR. Filip Tylš, PhD. (NÚDZ)

Doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.  (VŠCHT)

Prof. Tania Re (PSYRES)

Frank Zanow  (ANT Neuro)

„Z mého pohledu je nepochopitelné, že česká společnost dovoluje jedinci ‚ožrat se do němoty, ale nedovolí mu léčbu za pomoci psilocybinu," říká Fryc

Ondřej Fryc, filantrop a podnikatel, dlouhodobě podporuje český výzkum psychedelik. Zaměřuje se totiž na projekty, které mohou mít významný dopad na celou společnost a její budoucnost. Poskytl rozhovor pro Forbes:

„Nárůst depresivních pacientů na celém světě je extrémní a stejně tak spotřeba antidepresiv. Ekonomické dopady na státní rozpočty jsou brutální. Jen v Česku v roce 2018, tedy ještě před koronavirem, šlo o osmdesát miliard korun. Není možné před tím dál zavírat oči. Jsem pro, ať se prozkoumají další možnosti léčby, než jenom problém zaplácnout antidepresivní pilulkou…“

Chcete zpřístupnit psychedeliky asistovanou psychoterapii těm, kteří ji potřebují? Podpořte Nadační fond PSYRES a napomozte tak realizaci studií zaměřených na psychedelika v terapii.

Vědecká data dlouhodobě poukazují na potenciál psychedelických látek nejen pro léčbu duševních onemocnění, ale také pro jejich přínos v oblasti well-being člověka, jsou-li užity bezpečně a za adekvátních podmínek.

„Téma duševních onemocnění je mi blízké a myslím si, že psychedelika potřebují získat punc serióznosti, aby se je povedlo vyčlenit z pytle, do kterého je většinová společnost hází,“ dodává Fryc, který je součástí správní rady Nadačního fondu pro výzkum psychedelik PSYRES.

Celý rozhovor s Ondřejem Frycem si můžete přečíst zde.

Akce: "Bad trip" aneb co říká výzvová psychedelická zkušenost o realitě a nás samých


Přednáška prof. Jiřího Horáčka

16.5. 2023 

18:30 - 21:00 

Velká aula Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Jana Palacha 2, Praha 1

Přidejte se k události na Facebooku

Vstupenky


„Bad trip“, jinak také „výzvová“ (challenging) zkušenost, představuje velmi nepříjemnou reakci na psychedelika, která je typicky spojená s úzkostně-paranoidními prožitky, obavami ze ztráty sebe sama, děsivou ikonografií, rozpuštěním ega a narušením struktury a vnímání prostoru a času. Od prosté psychedelické zkušenosti se „bad trip“ odlišuje v řadě parametrů a jedná se tedy o kvalitativně zcela odlišnou reakci na psychedelikum.

I přes to, že subjektivně se jedná o výrazně negativní prožitky, může mít tato zkušenost pro uživatele velmi pozitivní psychologický dopad. Důvodem je to, že otevírá řadu filosofických otázek, ukazuje obnaženou odvrácenou stránku naší existence a může poskytovat nový vhled do toho, jaká je skutečná podstata naší reality a na jakých hlavní osách se vyjevuje našemu vědomí. Podkladem paradoxního pozitivního psychologického efektu „bad tripu“ pak mohou být právě uvedené existenciální uvědomění a vhledy přinášející nové poznání spojené s pocitem, že člověk je „blíže podstatě“.

Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK
Centrum pokročilých studií mozku a vědomí NUDZ

Přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. lékařské fakulty UK a vedoucím Centra pokročilých studií mozku a vědomí Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ). Působí jako výzkumník, psychiatr a psychoterapeut. Jeho výzkumné aktivity zahrnují studium psychedelik, teorii vědomí a zobrazování mozku a možnosti léčby existenciální tísně u onkologických nemocných a v paliativní léčbě. Je editorem několika knih a je autorem více než 200 vědeckých článků. Profesor Jiří Horáček získal několik mezinárodních ocenění vč. „Senior Research Fellow of the Bedfordshire CMHR in association with the University of Cambridge”.

Vláda plánuje investovat do výzkumu psychedelik při léčbě závislostí

Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023-2025 schválený vládou 5. dubna
2023 počítá s podporou výzkumu psychedeliky asistované psychoterapie. Do výzkumu v oblasti léčby závislostí je plánována alokace 40 milionů Kč.

Současná renesance psychedelického výzkumu i změny v přístupu k těmto látkám naznačují, že je jen otázkou času, kdy budou psychedelika běžně užívána jako terapeutický nástroj v léčbě. Léčba závislostí by mohla být jednou z hlavních oblastí výzkumu psychedelik. Výsledky vědeckých studií poukazují na potenciál látek, jako jsou psilocybin, ibogain, MDMA a další právě v léčbě závislostních poruch.

Dosavadní výzkumy také naznačují, že psychedelika mohou zvyšovat neuroplasticitu a neurogenezi, tedy schopnost mozku vytvářet nová neuronální spojení a lépe se přizpůsobovat neustálým změnám světa kolem nás. Psychedelická zkušenost by tak mohla pomoci pacientům vymanit se ze zajetých kolejí, spojených se sebedestruktivním způsobem myšlení i jednání v každodenním životě.

V případě zmíněné podpory nového akčního plánu se jedná se zejména o výzkum farmakologické substituční léčby závislosti na stimulantech a výzkum psychedeliky asistované psychoterapie. Některá z forem závislostí se týká až 2 mil. obyvatel ČR. Akční plán reflektuje potřebu financování výzkumu psychedeliky asistované psychoterapie jako inovativní léčebné metody.

Chcete zpřístupnit psychedeliky asistovanou psychoterapii těm, kteří ji potřebují? Podpořte Nadační fond PSYRES a napomozte tak realizaci studií zaměřených na psychedelika v terapii.

Celosvětově narůstající trend změn lokálních legislativ směrem k rozšíření psychedelických látek v terapii se však neobejde bez podpory další vědecké evidence. „To, že bere stát v potaz terapeutický potenciál psychedelik, je velký krok kupředu a oceňujeme průlomovou a ambiciózní racionální politiku vlády založenou na vědeckých důkazech,“ říká adiktoložka a poradkyně v oblasti legislativy PSYRES Mgr. Vladěna Sobasová.

„Psychedelika jsou jednou ze skupin psychoaktivních látek, které si zasluhují změnu v regulaci a politice. Jejich návykovost je minimální a jejich užívání je spojeno s minimálními zdravotními a společenskými negativními dopady. Naopak se ukazuje jejich účinnost v léčbě, ale i mimo léčebný kontext, kdy dokáží podpořit pozitivní změny v oblasti emocí, vztahů nebo chování směrem k vyšší psychické pohodě, zdravějšímu životnímu stylu nebo k větší odpovědnosti k okolnímu světu,“ doplňuje doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., vědecký poradce protidrogového koordinátora.

Akce: Benefice pro duševní zdraví

Zveme vás na akci Nadačního fondu PSYRES, která spojuje hudbu, humor a psychedelickou zkušenost.


Diskuze prof. Jiřího Horáčka & Jiřího Charváta / Koncert Maoka & Terezie Kovalové 

6.6. 2023 

18:00 - 21:00 

Husův sbor, Wuchterlova ul. č. 5, Praha 6

Přidejte se k události na Facebooku

Vstupenky


Vtipné povídání o vážných věcech a koncert na podporu českého psychedelického výzkumu. S velkou radostí přinášíme večer, kdy se budete dobře bavit a přitom se dozvíte aktuální informace ze zákulisí výzkumu a možností léčby duševních onemocnění s využitím psychedelik. Zároveň bude i prostor nová poznání integrovat během koncertu dvou hudebníků - Maoka a violoncellistky Terezie Kovalové, jejichž talent vás provede cestou do krajiny za hranice běžného vnímání. To vše umocněno atmosférou dejvického husitského kostela. Akci spoluorganizuje Nadační fond PSYRES a její výtěžek bude věnován na podporu výzkumu PSIKET002, který probíhá v Národním ústavu duševního zdraví v režii prof. Jiřího Horáčka.

Přijměte pozvání na akci, kde se otevírají brány poznání, a která pohladí na duši. Profesor Jiří Horáček patří k pionýrům moderního českého psychedelického výzkumu a momentálně je hlavním řešitelem projektu zaměřeného na využití psilocybinu v léčbě deprese, která vznikla v souvislosti s onkologickým onemocněním. Spoluautor knihy Vědomí a realita je celoživotně fascinován původem a vlastnostmi lidského vědomí, které zkoumá ze všech stran. Jaký potenciál vidí v psychedelických látkách? Jaké poznání o vědomí tyto látky přinášejí? V čem vidí přínos psychedelik pro pacienty potýkající se se smrtelným onemocněním? Ovlivnily vhledy psychedelické tématiky jeho názor na smrt jako takovou?

Do diskuze s Jiřím Horáčkem jsme přizvali Jiřího Charváta. Komika a moderátora, spisovatele a copywritera. Lektora psaní, improvizace a Probuzení. Jiří vykouřil sekret z halucinogenní žáby (bufo alvarius) a zjistil, že neexistuje. Také jste zvědaví, jakým směrem se může konverzace těchto dvou osobností, jejichž život významně ovlivnila psychedelika a psychedelická tématika, odvíjet?  Zakoupením benefiční vstupenky podpoříte zmíněný výzkum českých vědců.

Pokud chcete, aby violoncello zdobilo vaši hudbu, s Terezií se nemůžete minout. Po 25 letech hraní je multiinstrumentalistka Terezie Kovalová uznávanou hudebnicí. Její kariéra se naplno rozeběhla ve 13 letech, kdy hrála poprvé jako sólistka s Janáčkovou filharmonií. Dodnes spolupracovala na více než 80 nahrávkách různých žánrů, od mainstreamu po alternativní hudbu. Malý podzemní klub nebo stadion pro 10 tisíc lidí? Balet nebo kabaret? Soundtrack k filmu? Nebo možná moderní cirkus? Ať už si vyberete cokoli, s Terezií se nemůžete minout. Všechno je možné. Na tomto vystoupení zahraje společně se slovenským hudebníkem, zpěvákem a skladatelem Maokem, se kterým se hráčsky poprvé potkali v roce 2016 v čajovně, ve které Maok vystupoval. Náhoda tomu chtěla, že Terezie s sebou měla violoncello. A tak, když Maok vyslal do obecenstva myšlenku, že si s ním může kdokoliv zaimprovizovat, neváhala ani vteřinu. Podobný improvizační zážitek vás bude v jejich spojení čekat i dnes.

Maok je fenomenální hudebník, improvizátor, multiinstrumentalista, zpěvák skladatel a člověk, jehož životní součástí a nejvýraznější složkou sebevyjádření je hudba. Jeho jedinečný styl je ve snivých až mysticky laděných skladbách lehko rozpoznatelný i bez toho, že byste znali konkrétní skladbu. Je vyhledávaným a pravidelným hostem na mezinárodních festivalech a také tvůrcem filmové hudby (např. ve filmu Bathory Juraje Jakubiska či filmu Civilizace Petra Horkého a Miroslava Bárty...). Maokovo vystoupení vyjadřuje celé spektrum nejniternějších pocitů a nálad člověka, čímž se dotýká něčeho, co je obsaženo uvnitř každého z nás.

Forbes: Mezi TOP 50 lékařů Česka patří i zakladatel Nadačního fondu PSYRES

Podle Forbes patří prof. Jiří Horáček, jeden ze zakladatelů NF PSYRES, mezi 50 nejvýznamnějších osobností české medicíny.

"Zdraví je to nejcennější, co máme," uvádí Forbes Česko při příležitosti zveřejnění svého žebříčku 50 nejlepších lékařů a lékařek naší země. Seznam obsahuje jména z různých oborů medicíny. Za svou práci v psychiatrii byl oceněn i prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., zakladatel našeho Nadačního fondu a vědec zabývající se mj. mechanismem účinku psychedelik a jejich využití v psychoterapii.

Chcete zpřístupnit psychedeliky asistovanou psychoterapii těm, kteří ji potřebují? Podpořte Nadační fond PSYRES a napomozte tak realizaci studií zaměřených na psychedelika v terapii.

Jiří Horáček se v rámci svých publikací zabývá duševním zdravím. Publikuje o podstatě a léčbě sluchových halucinací, souvislosti mezi náladou, citlivostí k inzulinu a aktivitou serotoninu v mozku, nebo neurobiologii schizofrenie.

V Národním ústavu duševního zdraví se momentálně zabývá jednou ze dvou částí námi podporovaného vědeckého projektu PSIKET, který se zaměřuje na paliativní péči o pacienty s rakovinou. Ve spojení s psychoterapií je porovnáván efekt psilocybinu a ketaminu na duševní stav pacienta, který si prochází depresí a existencionální tísní spojenou se svým onemocněním. Vědci spolupracují s onkologickými pracovištěmi a v rámci výzkumu mohou pomoci až 60 pacientům. Realizaci této studie můžete podpořit finančním darem skrz náš nadační fond.

Psilocybin, látka, kterou obsahují lysohlávky - halucinogenní houby, vykazuje podle mnoha studií veliký terapeutický potenciál nejen v paliativě. Toto psychedelikum však není možné momentálně terapeuticky využívat tak jako ketamin, tudíž PSIKET002 může přinést potřebná data k argumentaci se zákonodárci.

Podle prof. Horáčka to může být právě inovativní léčba pomocí psychedelik, která pomůže v boji s epidemií duševních potíží. Ty totiž za momentálních okolností postihují velikou část Evropanů.