Psilocybin ketamin v léčbě deprese

Je psilocybin nadějí pro pacienty s těžkou depresí?

Na tuto otázku se snaží odpovědět i čeští výzkumníci v Národním ústavu duševního zdraví pod vedením MUDr. Tomáše Páleníčka, PhD. Téměř okamžitý nástup účinku po jednorázovém podání a minimum vedlejších účinků, to jsou hlavní výhody tzv. „antidepresiv s rychlým nástupem účinku“. Jejich hlavními zástupci jsou disociativní anestetikum ketamin a psychedelikum psilocybin. Nástup účinku tradičních antidepresiv se pohybuje v řádu mnoha týdnů. Jeden pacient často musí vyzkoušet vícero léků a k úlevě ani tak nedochází zhruba u třetiny pacientů. Přitom deprese patří mezi jednu z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti a nemocnosti v populaci. Psychedeliky asistovaná terapie nabízí revoluční přístup v léčbě této zákeřné choroby. Čeští výzkumníci jako první na světě získali povolení pro realizaci klinického hodnocení (studie) u pacientů s depresí rezistentní k léčbě, ve které budou srovnávat účinky psilocybinu, látky přirozeně se vyskytující v halucinogenních lysohlávkách, s ketaminem, který je již registrovaným antidepresivem. Hlavním cílem této studie je zhodnocení rychlosti nástupu antidepresivního účinku obou látek a posléze doby, po kterou efekt přetrvá. Výzkumníci budou dále s využitím nejmodernějších simultánního nahrávání aktivity mozku pomocí EEG a magnetické rezonance hledat odpovědi, jakými mechanismy tyto látky navozují antidepresivní účinky.

Psilocybin versus ketamin – strategie rychlé antidepresivní odpovědi u deprese rezistentní k léčbě (PSIKET001_CZE)

EUDRACT No:  2018‐004480‐31

FÁZE KLINICKÉ STUDIE:                                II

DEPRESE A JEJÍ LÉČBA

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se celoživotní prevalence deprese v populaci pohybuje mezi 8-12%,celosvětově pak je deprese čtvrtou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. Výzkum nových léčebných strategií, včetně využití starších efektivních, byť aktuálně nepoužívaných způsobů léčby, je tedy naprosto zásadní. Současně používané léčebné postupy u depresivních poruch se potýkají hned s dvěma zásadními problémy. Prvním z nich je vysoká farmakorezistence pacientů k léčbě, kdy 20-30% pacientů je rezistentních jak k farmakologické léčbě tak i ke kognitivně behaviorální terapii. Současně se ukazuje, že řada vedlejších nežádoucích účinků současných antidepresiv může více uškodit než je jejich přínos pro pacienta. U řady pacientů selhávají i další typy léčeb, včetně psychoterapie a nefarmakologické léčby, jako např. elektrokonvulzivní terapie či jiné stimulační metody. Druhým problémem je dlouhá doba od nasazení léčby do plného nastoupení antidepresivních účinků. Ta se pohybuje typicky v rozmezí od 4-8 týdnů od nasazení plné terapeutické dávky a pokud vezmeme v úvahu, že pacient neodpoví ani na 3 adekvátní léčby, může se jednat až o dobu 24 týdnů, kdy je pacient často v pracovní neschopnosti a často i po tuto dobu hospitalizován.

Jako klíčové se jeví nové strategie léčby, které umožní průlom rezistence, a u kterých je nástup účinků daleko kratší nežli u „klasické“ antidepresivní farmakoterapie. Jedná se o tzv. strategie rychlé antidepresivní léčby, mezi kterými má aktuálně dominantní postavení lék ketamin. V současnosti patří terapie deprese s využitím ketaminu mezi schválné způsoby léčby jak v EU, tak i v USA. Novou strategií je využití tzv. serotonergních psychedelik, zejména psilocybinu. Studie s jeho použitím shodně popisují pozitivní efekt na náladu a úzkost při minimálním výskytu vedlejších účinků. Léčba psilocybinem navíc v roce 2019 získala od Amerických regulačních orgánů (FDA) statut průlomové terapie („breakthrough therapy“) jak pro rezistentní tak i pro běžnou depresi.

PSILOCYBIN

Psychedelika jsou látky s velmi specifickými psychologickými účinky, navozující tzv. změněný stav vědomí (altered states of consciousness, ASC), který je charakterizovaný změnami na úrovni percepce, myšlení a emotivity. Psilocybin je serotoninergní psychedelikum / halucinogen, který se ubikvitérně vyskytuje u různých druhů halucinogenních hub, známých především jako lysohlávky či “magic mushrooms”. Psilocybin byl v řadě studií, včetně studie realizované v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ), zcela bezpečně podán zdravým lidem i pacientům a díky svému středně dlouhému účinku je jedním z nejvhodnějších kandidátů pro souběžnou psychoterapeutickou práci v rámci psychedeliky-asistované terapie. Psychedelické účinky psilocybinu jsou charakterizovány změněným vnímáním (iluze, pseudo halucinace, halucinace, synestézie atd.), často se setkáváme s narušenými kognitivními a emočními symptomy (jako jsou euforie, pocity lásky, jednoty, ale také úzkost, smutek atd.). V poslední době se ukazuje, že by antidepresivní efekt serotonergních psychedelik, včetně psilocybinu, mohl být způsoben přímým vlivem na neuroplasticitu mozku, konkrétně pozitivním vlivem na tvorbu nových spojení mezi neurony.

KETAMIN

Ketamin je v lékařství poměrně dlouhou dobu používán jako celkové anestetikum pro diagnostické a krátké chirurgické výkony a v nižších dávkách také pro tlumení bolesti. Jeho bezpečnost u člověka byla potvrzena více než 30 lety používání, především v dětské anesteziologii. Nejnovější poznatky o ketaminu prokazují jeho silné antidepresivní účinky, které nastupují téměř okamžitě po aplikaci, přičemž zlepšení až vymizení depresivních příznaků trvá obvykle 7–10 dní. V tzv. subanestetických dávkách (právě takových, které podporují psychedelický efekt) se podle dostupných studií ukazuje, že je efektivní i u pacientů, u kterých jiné metody léčby nezabraly. Naše i zahraniční poznatky potvrzují fakt, že míra antidepresivního účinku závisí na intenzitě psychedelického prožitku. Podkladem je pak pravděpodobně opět pozitivní vliv na neuroplasticitu mozku. Nevýhodou ketaminu je již zmíněná relativně krátká doba antidepresivního efektu (7-10 dnů) a také možný potenciál vzniku závislosti. Krátkodobý efekt ketaminu z něj však každopádně činí potenciálně vhodný komparátor ke studiu antidepresivního účinku psilocybinu.

PŘEDPOKLADY

Existuje několik teorií mechanismů, které by mohly stát za antidepresivním efektem psilocybinu. 1) přímé ovlivnění serotoninových receptorů (opak účinku antidepresiv) 2) zvýšená neuroplasticita (psychedelika zvyšují počet propojení neuronů v mozku), 3) efekt ovlivňující funkční stavy lidského mozku (defakto mohou přepnout mozek z jednoho stavu do jiného, který je funkčně/energeticky výhodnější) 4) psychologický efekt (transformativní potenciál psychedelické zkušenosti)

Jedním z našich předpokladů je i jednoduchá mechanistická vazba na neuroplasticitu: čím delší trvání účinku a / nebo zvýšená intenzita psychedelických účinků, tím pravděpodobnější je, že se objeví adaptivní neuroplastické změny, které mohou naopak podléhat antidepresivním účinkům.

CÍLE

Hlavním cílem tohoto projektu je uskutečnění II. fáze klinického hodnocení antidepresivních účinků psilocybinu v léčbě rezistentní deprese (TRD), prostřednictvím dvojitě zaslepené, placebem a aktivním komparátorem kontrolované studie, která bude srovnávat účinek psychedlických dávek psilocybinu (20 mg) oproti aktivnímu placebu midazolamu (15mg) a aktivnímu komparátoru ketaminu (200mg). Sekundárním cílem je pak zkoumání neurobiologie antidepresivního účinku psilocybinu pomocí metod kvantitativní elektroencefalografie a funkční magnetické rezonance mozku.

Očekávaným přínosem léčby je prolomení farmakorezistence, zlepšení klinických příznaků deprese a výrazně rychlejší nástup účinku, ve srovnání s klasickými antidepresivy.

DESIGN

Studie PSIKET je randomizované kontrolované monocentrické klinické hodnocení fáze II, zaměřené na stanovení efektivity a bezpečnosti psilocybinu u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou farmakorezistentní depresí. Celkem 60 pacientů bude randomizováno do 3 paralelních léčebných ramen: psilocybin 20 mg (aktivní látka 1), ketamin (aktivní látka 2 / pozitivní kontrola) a midazolam (negativní kontrola). Aktivní fáze studie bude probíhat za hospitalizace v NÚDZ a studijní medikace bude podána jednorázově perorálně ve formě tobolek v režimu tzv. léčivem-asistované psychoterapie. Následné sledování pacientů bude probíhat formou ambulantních návštěv v pravidelných intervalech po dobu 1 roku.

Aktuality

Newsletter

Dostávejte novinky o činnostech Nadačního fondu a o aktualitách z výzkumu psychedelik.