Aplikace iTrip

Aplikace iTrip – Zkoumejte kdykoli a kdekoli svůj psychedelický prožitek, jeho (ne)bezpečnost, dlouhodobé následky a přínosy, sdílejte své zkušenosti

Psychedelika a další psychoaktivní látky byly, jsou a budou mezi námi a to bez ohledu na to, jestli jsou legální či ilegální. Přes jejich rostoucí popularitu je obtížné hodnotit jejich účinky a (ne)bezpečnost, neb u většiny je k dispozici pouze minimum informací pocházejících ze seriózních vědeckých studií. Informace jsou často sdíleny pouze peer-to-peer. Pojďte výzkumníkům pomoci zhodnotit vaše psychedelické zkušenosti a jejich dopady. Přispějete tak svou zkušeností ke komplexnějšímu pochopení působení nejrůznějších látek, i těch nejméně prozkoumaných a pomůžete tak objektivně zhodnotit jejich akutní a dlouhodobé účinky, jejich bezpečnost a vliv kontextu, v jakém jsou užívány. Aplikace na základě použití výzkumných škál umožní hodnotit a srovnat vaše jednotlivé psychedelické zkušenosti a umožní i srovnání s prožitky ostatních lidí. V časovém odstupu po vašem prožitku Vám umožní zhodnotit dopad této zkušenosti na váš psychický stav, kvalitu života, náladu, vztahování se k vnějšímu světu. Aplikace je dále nástrojem pro prevenci a minimalizaci rizik spojených s užíváním psychoaktivních látek, najdete zde informační a preventivní materiály o psychoaktivních látkách a kanál sdílející nejnovějších vědecké poznatky z výzkumu.

iTrip – Zkoumejte kdykoli a kdekoli svůj psychedelický prožitek, jeho (ne)bezpečnost a dlouhodobé následky a přínosy, sdílejte své zkušenosti

Smyslem aplikace je zprostředkovat validní informace o (ne)bezpečnosti psychoaktivních látek ve všech kontextech užívání a to pomocí moderních vědeckých nástrojů. Aplikace iTrip má hned několik klíčových cílů:

 1. Prvním z nich je vědecké zhodnocení akutních účinků psychoaktivních látek a jejich (ne)bezpečnost.
 2. Druhým cílem je monitorování dlouhodobých účinků / dopadů užívání těchto substancí a role kontextu v jakém jsou užívány.
 3. Třetím cílem je pak šíření informací a to jak v rámci primární prevence, tedy jinými slovy stručných relevantních informací o látkách a jejich rizicích tak i kanál pro zobrazování nejdecentnějších vědeckých studí k tématu.

Smyslem aplikace je v uživatelsky přívětivé formě sbírat data o psychedelických zkušenostech a následně je prezentovat v grafické podobě tak, aby si každý mohl své zkušenosti anonymně porovnat se zkušenostmi ostatních lidí a s účinky jiných látek a současně zhodnotit rizikovost své vlastní zkušenost. Aplikace současně umožňuje snadný přístup k bezpečnostním informačním letákům typu „risk assesment (posouzení rizik)“ o prakticky všech běžných psychoaktivních látkách. Systém dále hlídá časové okno od posledního užití a vyzývá pomocí upozornění uživatele k doplnění dlouhodobějších účinků spojených s jejich zkušeností. Díky znalosti kontextu, v jakém zkušenost proběhla, dále naskýtá možnosti zhodnotit reálnou (ne)bezpečnost jednotlivých látek ve vztahu ke kontextu užití.

Specifické cíle

 • Zhodnocení fenomenologie účinku psychoaktivních látek s použitím jasně strukturovaných vědeckých škál
 • vyhodnocení dlouhodobého vlivu jednotlivých psychedelických látek na vnitřní stav vyrovnanosti a náladu jedince, kreativitu, odolnost vůči stresu a další aspekty života jedince
 • hledání faktorů, na základě kterých lze předvídat dlouhodobé účinky
 • distribuce informativních letáků typu „risk assesment (posouzení rizik)“ o většině psychoaktivních látek
 • kanál filtrující recentní odborné studie k tématu

Hlavní charakteristiky vyvíjené aplikace iTRIP:

 • zaznamenání prožitku bezprostředně po zkušenosti eventuálně s možností přerušovaného vyplnění
 • možnost opakovaných záznamů různých psychedelických zkušeností pod
  jedním ID uživatele
 • okamžité srovnání zkušeností s ostatními uživateli a vlastními zkušenostmi ve formě jednoduché, srozumitelné a interaktivní grafické formě
 • zhodnocení vlivu kontextu na charakter zkušenosti
 • automatické provázání každé zkušenosti formou upozornění se škálami hodnotícími dlouhodobý efekt
 • interaktivní přístup k „risk assesment“ u jednotlivých substancí
 • sdílení svých zkušeností mezi uživateli aplikace
 • vysoká úroveň zabezpečení a anonymizace dat
 • splnění etických principů – aplikace byla schválena etickou komisí
 • dostupnost jak pro Android tak i Apple store

Newsletter

Dostávejte novinky o činnostech Nadačního fondu a o aktualitách z výzkumu psychedelik.