Konference EU: Jeden z šesti občanů se potýká s duševním onemocněním

V rámci českého předsednictví v Radě EU se v Bruselu 14. listopadu 2022 uskutečnila mezinárodní konference „Resilient Mental Health in the European Union“ (Odolné duševní zdraví v EU), která s ohledem na krizi duševních onemocnění otevřela prostor institucím EU se zájmem o tuto oblast.

Konferenci iniciovala Psychiatrická společnost ČLS JEP pod záštitou ministra pro evropské záležitosti doc. Mikuláše Beka, za podpory Úřadu vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. Dokument poskytuje konkrétní náčrt toho, co by mělo se odrážejí Evropskou komisí v „komplexní akci v oblasti duševního zdraví“, kterou Evropská komise nastínila.

Duševní onemocnění mají komplexní dopad a přesah do mnoha oblastí – ovlivňují nejen jednotlivce a jejich rodiny, ale i zdravotní a sociální systém, potažmo celou ekonomiku.

„Špatná kvalita duševního zdraví vede k významným ekonomickým nákladům v důsledku nižší produktivity, sociálních a zdravotních výdajů. Celkové náklady na léčbu duševních onemocnění v zemích EU nyní přesahují 4 % HDP, což činí více než 600 miliard EUR. Je naléhavě nutné zabývat se duševním zdravím, které představuje sociální a ekonomickou zátěž pro všechny obyvatelé Evropy. Stanovení priorit, formulace strategických závazků a transformace systému je nezbytná jako adekvátní odpověď na dlouhodobě zanedbaný stav v oblasti duševního zdraví,“ vysvětluje profesor Jiří Horáček, který stál u zrodu konference.

Evropský parlament v roce 2020 uznal duševní zdraví jako základní lidské právo a vyzval k vytvoření akčního plánu EU pro duševní zdraví. Rovněž předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen ve svém projevu o stavu Unie v roce 2022 přislíbila Evropskému parlamentu novou strategii EU v oblasti duševního zdraví. Konference je tak významným krokem k hledání řešení. Vynesla na světlo aktuální problémy s duševním zdravím občanů, se kterými se státy EU plošně potýkají. Mezi jinými jsou to níže zmíněné body.

Chcete zpřístupnit psychedeliky asistovanou psychoterapii těm, kteří ji potřebují? Podpořte Nadační fond PSYRES a napomozte tak realizaci studií zaměřených na psychedelika v terapii.

Finální výstup z konference přináší výzvu k trvalému a strukturovanému úsilí na úrovni EU a na úrovni jednotlivých států: “Nyní je zapotřebí ambiciózního úsilí k zajištění zdravého rozvoje politik a služeb s cílem plošně předcházet duševním onemocněním, aby došlo ke zlepšení kvality života lidí s duševními problémy.”

Doporučení vyplývající z konference:

  1. Mainstreaming: explicitně zahrnout tématiku duševního zdraví ve všech oblastech EU politiky, které mají přímý nebo nepřímý vliv na psychické zdraví.
  2. Zvyšování povědomí a výměna osvědčených postupů: zajistit a koordinovat účinnou výměnu informací, zkušeností a osvědčených postupů mezi příslušnými zúčastněnými stranami a členskými státy.
  3. Národní akční plány: stimulovat rozvoj národních akčních plánů zaměřených na duševní zdraví s cílem prozkoumat vhodná opatření pro současné a nové intervence, včetně lékařského použití psychedelik tak, aby se zajistilo, že pacienti s problémy duševního zdraví budou mít přístup k vysoce kvalitní péči  a léčby s rychlým nástupem účinku. Národní plány mohou být také užitečné pro vzájemné učení a spolupráci.
  4. Financování: využití současné iniciativy EU (např. program EU4Health, strukturálních fondů) k podpoře projektů duševního zdraví (v souladu s celkovými cíli iniciativy) a budování kapacit.
  5. Sběr a monitorování dat: nadále vytvářet  výzvy k předkládání výzkumných projektů zaměřených na duševní zdraví.
  6. Zahrnutí lidí žijících nebo spojených s duševním onemocněním: zapojení relevantních zainteresovaných stran do vývoje, monitorování, implementace a hodnocení budoucnosti iniciativy, jakož i na příslušných konzultacích EU, fórech a poradních sborech.
  7. Inovativní řešení: implementace kroků směřujících k vytvoření ekosystému, který stimuluje nejmodernější výzkum a zavádění nových forem terapií, jako je mj. léčebné využití psychedelik ve prospěch pacientů, zejména těch, kteří zůstávají odolní vůči standardní psychiatrické péči a léčbě. Na základě vědeckých důkazů by se EU měla snažit stát se globálním regulačním měřítkem v této oblasti.

Jeho Excelenci Miloši Zemanovi, prezidentovi České republiky

Vážený pane prezidente,

rádi bychom Vám tímto poděkovali za velkorysý a spravedlivý krok udělení milosti manželům Kordysovým. Jako Nadační fond pro výzkum psychedelik je naším dlouhodobým cílem zvyšovat povědomí veřejného i akademického prostoru o současných výzkumech poukazujících na významný potenciál psychedelických látek (do této kategorie spadá také látka DMT obsažena v nápoji Ayahuasca) pro duševní zdraví člověka a podporovat etickou a nezávislou vědu především v České republice. Dnes je již terapeutický význam těchto látek vědecky prokázán. Z tohoto i z řady dalších důvodů jsme vnímali výši trestu pro manželský pár Kordysových jako neadekvátní, jak s ohledem na okolnosti celé kauzy, na současné vědecké poznání i na společensky nízkou škodlivost počínání odsouzených. Vaším gestem jste reflektoval nejnovější vědecké poznatky. Významně jste tím ovlivnil život dvou mladých lidí a posílil důvěru občanů v milosrdenství napravující nesmyslný zákon.  

Rádi bychom tímto také vyjádřili poděkování ministru spravedlnosti JUDr. Pavlu Blažkovi, Ph.D., jenž předložením případu vzal v potaz značné množství stanovisek z řad odborníků. Věříme, že Vaše rozhodnutí inspiruje ostatní k rozlišování konkrétních kauz u drogových trestných činů, na které naváže revize zastaralých toxikologických zákonů, které vznikaly před 50 lety. Legislativní úpravy, které umožní využití psychedelik v odborné terapeutické praxi, snad brzy pomůžou řadě lidem s duševním onemocněním a povedou k přiblížení České republiky směrem k racionální drogové politice založené na současné vědě a evidenci. 

Za PSYRES Nadační fond pro výzkum psychedelik
Václav Dejčmar, předseda správní rady

V Praze, dne 22.11. 2022

Dekriminalizace psychedelik: zastaralá legislativa v oblasti návykových látek vyžaduje změnu

Praha, 5. října 2022

Psychedelika nejsou drogami dealerů a gangů, nejsou spojena s kriminalitou nebo riziky závislosti jako vídáme u alkoholu nebo heroinu. Naopak přibývá vědeckých důkazů, že v kombinaci s psychoterapií mohou pomáhat při léčbě úzkostných a depresivních, psychosomatických či závislostních poruch nebo v paliativní péči. Legislativa ovšem psychedelika řadí na seznam mezi nebezpečné omamné a psychotropní látky bez lékařského využití. To komplikuje výzkum i uvádění užitečné terapie do praxe. Navíc současná legislativa zbytečně vede k extrémně přísným trestům za činy, které přitom vykazují minimální společenskou nebezpečnost.

Nadační fond pro výzkum psychedelik PSYRES spolu s odborníky nyní vyzývá k legislativním změnám v souvislosti s psychedelickými látkami. V současnosti se po celém světě hovoří o asistované psychoterapii s využitím psychedelik jako o formě léčby, která je nadějí pro řadu pacientů trpících duševními onemocněními. „Dnes je i v Česku realizováno hned několik výzkumných studií s psychedeliky, které pomáhají definovat potenciál těchto látek. Po celém světě přibývá vědeckých studií i zařízení, kde jsou psychedelické látky podávány pro řadu diagnóz. Na druhé straně se setkáváme s kauzami typu Kordysových, kdy práce s psychoaktivním nápojem Ayahuasca vedla k trestu odnětí svobody delší než 8 let,“ říká adiktoložka Vladěna Sobasová, ředitelka PSYRES. Odkazuje tak na případ mladých manželů Karoliny a Jarosława Kordysových, kteří byli v lednu 2022 za organizování seberozvojových workshopů s použitím psychedelického nápoje Ayahuasca zatím nepravomocně odsouzeni k 8,5 letům, resp. 5,5 letům odnětí svobody a k propadnutí majetku včetně velké zemědělské usedlosti, kde workshopy probíhaly. Odvolací soud proběhne v říjnu.

Legislativa musí zohledňovat skutečnou nebezpečnost jednotlivých látek

Tento a podobné rozsudky považujeme za důsledek naprosto chybného nastavení regulace návykových látek, která neodpovídá jejich společenské nebezpečnosti,“ vysvětluje doc. MUDr. Viktor MravčíkPh. D., ředitel pro výzkum a vzdělávání společnosti Podané ruce a poradce národního protidrogového koordinátora. V konečném důsledku jsou kriminalizováni slušní občané, lidé, kteří je používají pro osobní potřebu nebo pro léčbu. Za nakládání s nimi jsou ukládány násobně vyšší tresty než za násilné trestné činy nebo zneužívání dětí. Odborníci poukazují na paradoxní situaci, kdy nakládání s psychedeliky (i v pomáhajícím kontextu nebo v kontextu samoléčby) je trestáno odnětím svobody často i v délce několika let, zatímco obdobné nakládání např. s alkoholem, který vykazuje mnohem vyšší zdravotní a společenskou nebezpečnost, je legální a masivně propagované. „Jediným rozumným řešením, které narovná tuto nespravedlnost, je změna legislativy, která zohlední skutečnou nebezpečnost jednotlivých návykových látek a dekriminalizuje společensky neškodlivé lidské chování,“ doplňuje docent Mravčík.

Změnu neúnosné trestní drogové politiky požaduje celá řada odborníků z oborů psychologie, psychiatrie, lékařství, neurovědy, adiktologie a řady dalších oborů. V polovině července byl na Radě vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí projednán dokument vysvětlující potřebu dekriminalizace trestní drogové politiky a navrhující změny v těch nejpalčivějších oblastech. „Návrhy se týkají změny nebo zrušení paragrafu šíření toxikomanie, který je orgány činnými v trestním řízení gumově vykládán, změny v oblasti trestnosti pěstování konopí pro vlastní potřebu, za které stále padají nepřiměřeně vysoké tresty, ale také změny v oblasti užívání a používání psychedelik tak, aby se zohlednila jejich minimální společenská nebezpečnost a léčebné využití,“ uvádí docent Mravčík. Národní protidrogový koordinátor Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip nyní v komunikaci s dalšími resorty iniciuje aktivitu směrem ke změně trestního zákoníku.

Psychedelika účinná v psychoterapeutické praxi

Psychedelika jsou dnes předmětem rozsáhlého klinického a experimentálního výzkumu. Všechna dostupná data přesvědčivě prokazují jejich léčebný potenciál při péči o zvlášť závažná psychiatrická onemocnění, jakými jsou např. závislosti nebo posttraumatická stresová porucha. „Vědecké důkazy zcela jednoznačně dokládají, že zařazení psychedelik mezi zvláště nebezpečné drogy bez léčebného využití je absurdní a z medicínského hlediska neudržitelné. Jedná se o látky bez návykového potenciálu. Již dnes mají a v budoucnosti bez pochyby budou mít široké léčebné využití. Samotné označování ‚droga‘ je v jejich případě scestné a zavádějící. “ vysvětluje MUDr. Pavel Bém, psychiatr, adiktolog, člen Rady vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky a komisař Global Commision on Drug Policy. Kvůli chybné legislativní klasifikaci psychedelických látek je psychedeliky asistovaná terapie nedostupná pro většinu klientů. Dostává se jen pacientům zařazeným do lékařského výzkumu. Lidé se tak často uchylují k samoléčbě či vyhledávají pomoc v neoficiálních sezeních s provázením psychedelické zkušenosti, jaké provozovali například manželé Kordysovi. 

Nadační fond pro výzkum psychedelik PSYRES

PSYRES Nadační fond pro výzkum psychedelik finančně podporuje studie zkoumající terapeutický potenciál psychedelických látek. Dlouhodobým cílem fondu je zpřístupnit psychedeliky asistovanou psychoterapii v léčbě duševních onemocnění. 

V současnosti se již v mnoha zemích po celém světě hovoří o asistované psychoterapii s využitím psychedelik jako o formě léčby, která je nadějí pro řadu pacientů trpících duševními onemocněními. Tento přístup nabývá na popularitě z mnoha důvodů, mj. kvůli rychlosti nástupu účinku, dlouhotrvajícímu efektu po jednorázovém užití (na rozdíl od pravidelného užívání léčiv typu antidepresiv) a také formě využití v psychoterapii. Dnes je i v Česku realizováno hned několik výzkumných studií s psychedeliky, které pomáhají definovat potenciál těchto látek. Po celém světě narůstá vědeckých studií i zařízení, kde jsou psychedelické látky podávány pro řadu diagnóz. 

Na druhé straně se setkáváme s kauzami typu Kordysových, kdy práce s psychoaktivním nápojem Ayahuasca vedlo k odnětí svobody delší než 8 let. Důvodem je, že Ayahuasca v mnoha případech obsahuje látku DMT, která je spolu s dalšími psychedeliky na seznamu tzv. „zakázaných látek” od r. 1971 a psychedelické látky tímto staví do kategorie hned vedle heroinu, kokainu či pervitinu, tedy vedle mnohem nebezpečnějších látek s vysokým rizikem závislosti. Dnes už panuje mezi odborníky naprostá shoda na tom, že tato regulace, která znamená prohibici, je zastaralá a nereflektuje skutečnost a vědecké důkazy o nebezpečnosti a využití jednotlivých látek. Víme totiž, že DMT návykové není a s ohledem na nebezpečnost vykazuje mnohem nižší zdravotní i společenská rizika oproti jiným látkám, například legálnímu alkoholu. Ve většině zemí Latinské Ameriky je nejen legální, ale oficiálně se používá například k léčbě závislostí.

Z tohoto i řady dalších důvodů mnoho odborníků vnímá tresty za nakládání s psychedeliky jako nepřiměřeně vysoké. Proto jsme se rozhodli diskuzi na téma psychedelických látek, jejich dekriminalizaci a možné léčebné využití přinést do mediálního prostoru a demonstrovat neefektivní a neúměrné nastavení regulace a trestní represe méně nebezpečných látek včetně psychedelik v ČR. 

Kontakt pro média:

Monika Rohlenová

Monika.rohlenova@amic.cz, +420 602 679 579

Prohlášení PSYRES ke Kauze Ayahuasca

PSYRES Nadační fond pro výzkum psychedelik finančně podporuje studie zkoumající terapeutický potenciál psychedelických látek. Dlouhodobým cílem fondu je zpřístupnit psychedeliky asistovanou psychoterapii v léčbě duševních onemocnění. 

V současnosti se již v mnoha zemích po celém světě hovoří o asistované psychoterapii s využitím psychedelik jako o formě léčby, která je nadějí pro řadu pacientů trpících duševními onemocněními. Tento přístup nabývá na popularitě z mnoha důvodů, mj. kvůli rychlosti nástupu účinku, dlouhotrvajícímu efektu po jednorázovém užití (na rozdíl od pravidelného užívání léčiv typu antidepresiv) a také formě využití v psychoterapii. Dnes je i v Česku realizováno hned několik výzkumných studií s psychedeliky, které pomáhají definovat potenciál těchto látek. Po celém světě narůstá vědeckých studií i zařízení, kde jsou psychedelické látky podávány pro řadu diagnóz. 

Na druhé straně se setkáváme s kauzami typu Kordysových, kdy práce s psychoaktivním nápojem Ayahuasca vedlo k odnětí svobody delší než 8 let. Důvodem je, že Ayahuasca v mnoha případech obsahuje látku DMT, která je spolu s dalšími psychedeliky na seznamu tzv. „zakázaných látek” od r. 1971 a psychedelické látky tímto staví do kategorie hned vedle heroinu, kokainu či pervitinu, tedy vedle mnohem nebezpečnějších látek s vysokým rizikem závislosti. Dnes už panuje mezi odborníky naprostá shoda na tom, že tato regulace, která znamená prohibici, je zastaralá a nereflektuje skutečnost a vědecké důkazy o nebezpečnosti a využití jednotlivých látek. Víme totiž, že DMT návykové není a s ohledem na nebezpečnost vykazuje mnohem nižší zdravotní i společenská rizika oproti jiným látkám, například legálnímu alkoholu. Ve většině zemí Latinské Ameriky je nejen legální, ale oficiálně se používá například k léčbě závislostí.

Z tohoto i řady dalších důvodů mnoho odborníků vnímá tresty za nakládání s psychedeliky jako nepřiměřeně vysoké. Proto jsme se rozhodli diskuzi na téma psychedelických látek, jejich dekriminalizaci a možné léčebné využití přinést do mediálního prostoru a demonstrovat neefektivní a neúměrné nastavení regulace a trestní represe méně nebezpečných látek včetně psychedelik v ČR.

Reporáž ČT1: Experimentální výzkum deprese

U nedělních obědových zpráv 14.8. 2022 kanálu České televize 1 jste mohli zachytit reportáž o výzkumu českých vědců PSIKET001, který právě nabírá pacienty.
Reportáž začíná v čase 18:35.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10253066674-zpravy-ve-12/222411012000814/

Je nám ctí podporovat tuto experimentální studii, která nabízí naději pacientům, kteří jsou rezistentní vůči standardním léčebným přístupům. Realizace tohoto výzkumu jim nabízí naději již nyní. Podpořte tento výzkum: www.psyres.eu/daruj

O životě: současném i budoucím

Madrinha Darshan, Mamo Awisen Awimaku, Mamo Kunshemaku, Saha Mawekun a Pjér la Šé'z

Podporujeme otevírání prostoru pro diskuzi, která může vzájemně obohatit zdánlivě zcela odlišné kultury, diskuzi, která umožní propojení moudrosti tradičních kmenů s tou západní. Uvědomujeme si totiž, že by nebylo užívání některých psychedelických látek nebylo-li by původních kmenů, které znalosti o jejich účincích předaly naší kultuře.

Sejdou se nositelé původní linie matky Země a duchovního dědictví: mamové a saha kmene Kogi – Wiwua, uznávaná spirituální učitelka z Brazílie a klinický psycholog na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Možná by takhle mohl začínat nějaký uvědomělý vtip, nicméně právě takto bude vypadat unikátní podvečerní setkání, které proběhne v Praze 31.8. 2022 od 18:00. Ačkoliv osnova večera zůstane pomyslně otevřenou až do poslední chvíle, to aby mohla přijít témata, která budou pro publikum aktuální, není pochyb o tom, že se bude jednat o jedinečnou akci, která propojí moudrost původních kmenů s tou naší, a že se dotkneme hlubin lidského poznání s filozoficko-psychologickým nadhledem západního světa. 

Říká se, že existují čtyři kmeny, které drží pomyslnou nit poznání vedoucí až k samotnému počátku stvoření. Jedním z těchto kmenů jsou Kogi - Wiwua, žijící v pohoří Sierry Nevady v Kolumbii. 
Říká se také, že šamani dokážou bravurně plavat v mystickém oceánu vědomí. Madrinha Darshan z Brazílie právě k takovým patří. 
U nás na západě jsou to pak psychologové a filozofové, kteří se snaží pojmenovat a pochopit, oč tu vlastně běží. Pjér la Šéz patří mezi přední hledače odpovědí na nejrůznější otázky týkající se smyslu života a existence, a taky na ty, které ještě nebyly položeny. 

Akci organizuje nadační fond SARAVA Foundation, tentokrát ve spolupráci s nadačním fondem Mosty-Puentes, jež zaštiťuje pobyt indiánů kmene Kogi v ČR. 
Výtěžek z akce bude použit na podporu brazilských a kolumbijských indiánů. 
Dalšími partnery akce jsou Wayusa.cz, PSYRES Nadační fond pro výzkum psychedelik, a Život po staru o.s. 

VSTUPENKY
UDÁLOST

______________________
Stručnější Bio:

------ Madrinha Darshan 
Její kořeny sahají do kmene indiánů Guaraní, které se proplétají s italskými osadníky. Darshan je váženou spirituální učitelkou, jejíž učení daleko přesahuje hranice amerického kontinentu. Již desítky let pracuje s léčivými rostlinami, které jsou posvátným spirituálním nástrojem indiánů. Darshan založila medicínské centrum Jardim de Juramidam, které se nachází v Alto Paraíso v Brazílii, kde započala její cesta předávání moudrosti a učení původních obyvatel. Stala se první ženou v linii brazilského synkretického náboženství, která založila vlastní kostel, a která sází vlastní pralesní rostliny, sklízí je a připravuje z nich vlastní medicínu.

------ Kogi - Wiwua
Indiáni kmene Kogi žijí v dokonalé rovnováze s přírodou a ekosystémem a upozorňují nás, že ničíme svět a je nejvyšší čas to změnit.
Země je pro ně živá bytost, Matka a lidi jsou její děti. Lidé tohoto kmene dlouhodobě žili v izolaci od civilizace, dokud nezjistili, že jejich horský domov umírá a hory vysychají. Příčinu vidí ve vychýlení světa z rovnováhy tím, jak jsme se odchýlili z harmonie přírodních zákonu my lidé. Říkají, že nemůžou dál napravovat svět sami. Potřebují předat učení, jak zastavit destrukci a obnovit život v rovnováze. Bude jim nasloucháno? Může několik desítek tisíc lidí bez ekonomického a politického významu změnit svět sedmi miliard? Už na první pohled absurdní představa. Ale co když mohou? 
Mamo Kunshemakú Kakamukua Nuguetuga je léčitel, Mamo Awisen Awimakú Kakamukua Nuguetuga pracuje s aktivací mysli a její očistou, Saga Mawekūn Shenshina Ulaka pracuje s hlasem a hudebními nástroji pro propojení s veškerým životem. Mamo Rumazhi Kakamukua Sundekama je mladý 23 letý muž, který přemosťuje tradiční kulturu a vliv naší civilizace. Jsou z rodiny Mamo Shibūlata, jednoho z aktérů filmu Aluna. 

------ Pjér la Šé'z
Klinický psycholog, herec, hudebník a spisovatel. Provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi, ve které doprovází své klienty na jejich cestě při hledání a realizaci osobní svobody. Věnuje se také přednáškové činnosti. V obou těchto oblastech je inspirován zejména hlubinnou psychologií a dílem C.G. Junga. Je autorem řady knih mezi něž patří např. psychologická studie Indián či jeho poslední dílo o vztazích mezi božstvím a lidstvím – In Deos aneb skutečný horor. 
_________________

------ Sarava Foundation 
Nadační fond Sarava Foundation vznikl za účelem podpory původních kmenů, zachování jejich kultury a šíření jejich moudrosti, kterou zakladatelé - Lucie Havlínová, Štěpán Bako a Eva Césarová, považují za zásadní pro zvyšování úrovně kolektivního vědomí a de facto zachování lidského druhu. 
Mise Sarava Foundation je vytváření obohacujícího mezikulturního dialogu, zajišťování finančních zdrojů či realizace projektů, které by napomohly k pokračování tradičního způsobu života domorodých kmenů, a také přispěly k šíření jejich moudrosti a kosmologie. 
www.sarava.foundation

------ Mosty - Puentes  
Nadační fond založila v roce 2016 Monika Michaelová spolu se skupinou lidí v České republice za účelem podpory a zachování duchovního dědictví domorodých lidí kmene Kogi a kulturní výměny se současnou společností. Základním účelem nadačního fondu je obnova původních tradic na našem území.
https://www.mosty-puentes.cz 

Nová publikace českých vědců #psilocybin

"Psilocybin – zprostředkované zeslabení gamapásmových sluchových odpovědí ustáleného stavu (ASSR) je řízeno intenzitou kognitivních a emocionálních domén psychedelické zkušenosti." (Psilocybin—Mediated Attenuation of Gamma Band Auditory Steady-State Responses (ASSR) Is Driven by the Intensity of Cognitive and Emotional Domains of Psychedelic Experience)

Tento neurovědní článek se zabývá psilocybinem a aktivitou gama (v mozku) měřenou pomocí EEG. Gama je dlouhodobě spojována s kognitivním zpracováním reality. Gama aktivita napomáhá například podržení informací v paměti, vytváření představ či kontrole impulzů.

Pomocí speciální zvukové stimulace o frekvenci 40 Hz se mozek synchronizuje na tuto frekvenci a kvalita této synchronizace může být snížená u psychotických stavů. V této studii psilocybin snížil u zdravých dobrovolníků kvalitu této synchronizace, což poukazuje na psychotomimetický (psychóze podobný) efekt a významnou roli 5-HT2A a 5-HT1A receptorů u psychotických stavů. Výsledky studie jsou v souladu s teorií „entropického mozku“, která říká, že během psychedelické zkušenosti jsou elevovány „primární stavy“ mozku, je narušeno testování reality, a zvýšeno emoční prožívání vedoucí k následné zvýšené neuroplasticitě mozku.

PDF: https://www.mdpi.com/2075-4426/12/6/1004/pdf

Unikátní česká studie psychedelik zkoumá jejich antidepresivní účinky. Chce přinést změny psychiatrie a pomoct umírajícím

O tom, že jednou budou psychedelika asistovat při psychoterapii, adiktoložka Eva Césarová nepochybuje. Otázkou je kdy a jak budou do společnosti začleněna.

Psychedelika, mezi která patří třeba LSD nebo psilocybinové houby, jsou totiž látky, které mění vědomí a byť jsou jen minimálně toxické či návykové, jsou klasifikována jako drogy bez léčebného využití. Celý článek ZDE.

Důstojné umírání? Čeští vědci věří v sílu psychedelik. Fungují proti depresi, tvrdí.

Podle americké studie mohou psychedelika u pacientů s onkologickým onemocněním snížit depresivní a úzkostné stavy až o 80 procent. Jiří Horáček z českého Národního ústavu duševního zdraví se svým týmem v současné době porovnává účinek dvou psychedelických látek a vysvětluje, proč může být jejich užití pro vážně nemocné či umírající osoby revoluční.

Úzkost, deprese, beznaděj a ztráta životního smyslu. To jsou pocity, které často zažívají lidé se smrtelným onemocněním. Zatímco klasické léky na tento duševní stav příliš nezabírají, nejnovější studie ukazují, že ulevit může takovým pacientům psychedeliky asistovaná psychoterapie. Dvě studie na uvedené téma probíhají v současné době také v českém Národním ústavu duševního zdraví. Číst dále.

PF 2021

Rok se s rokem sešel a my, ohlížeje se nazpět, vnímáme, že 2021 byl pro náš fond rokem usilovné práce, rokem zasévání semínek, jejichž probouzení nyní pozorně, pokorně a radostně sledujeme, a ve své činnosti rozhodně nehodláme polevit.

Drazí příznivci psychedelického výzkumu, milí přátelé a kolegové,

plody, které máme v záměru pěstovat, opečovávat, a jednou sklidit, jsou výživnou úrodou nejen pro nás, pro vědce a výzkum, ale pro celou společnost. Psychedeliky asistovaná psychoterapie totiž neznamená pouze hodnotné rozšíření portfolia dostupných léčebných přístupů, ale reprezentuje také změnu podstaty přístupu k léčbě duševních onemocnění – zaměření na kořeny problému místo léčby jejich symptomů.

V roce 2021 se nám podařilo reorganizovat strukturu naší organizace, ustálit výkonné procesy a také, převléci její vizuální kabát (pozn. stále v procesu převlékání).

Ve správní radě jsme přivítali Václava Dejčmara, Ondřeje Fryce a Yemiho A.D., kteří se zavázali vyšlapávat s námi cestu vedoucí k legálnímu zavedení psychedeliky asistované psychoterapie, jakožto nadějné léčby, která má potenciál pomáhat tam, kde jiné přístupy selhávají.

V průběhu roku 2021 se nám podařilo nastřádat bezmála 4 miliony korun, které částečně zabezpečí průběh psychedelického výzkumu vědců z Národního ústavu duševního zdraví, jehož realizace by bez naší aktivity – upřímně řečeno – byla v ohrožení.

Pro následující roky jsme po hluboké konverzaci se zřizovateli fondu a správní radou vyhodnotili tři oblasti, jejichž podporování se dále budeme věnovat.

Jsou jimi:

Ze srdce Vám i nám přejeme do roku 2022 jen to nejlepší. Pevnou vůli k dosahování stanovených cílů, pokoru vůči nadcházejícím změnám a schopnost tančit na vlnách přítomného okamžiku.

Děkujeme za vaši podporu i za možnost podílet se na změnách, které považujeme za zásadní pro duševní zdraví naší společnosti!

Za celý PSYRES tým,
Mgr. Vladěna Sobasová
vladena.sobasova@psyres.eu